» Syi'ir.*

Wat is dit?

Syi'ir 1.
Urip ana ing donya iku mung sedhélok,
Anggoné urip aja menggak menggok,
Tertip anggoné padha sholat,
Supaya Allôh bisa maringi rohmat.

Muga-muga Gusti Allôh paring rohmat marang kita,
Supaya kita bisa manggon ana ing Suwarga,
Sholat iku sanggune kita ana ing Dina Kiyamat,
Kanggo tetukon semubarang ana ing Alam Akhirat.

Jaman saiki, jaman wis akhir
Jenengé Allôh di gawe dzikir
Yen mangkono ora usa kuwatir
Amarga kabeh dósa bisa sumingkir

Syi'ir 2.
Numpak becak rodane miring,
Paling enak mangan sega goreng sak piring,
Lalab tomat karo ceriping,
Yen wis kesel ngombe banyu sangka jeding,
Aja ndakwa wong liyan mengko di geting,
Luwih becik dedonga marang Allôh sing sering.

Syi'ir 3.
Trisna ingkang sejati,
Gemati tumekaning pati,
Dadi langgeng anggone kekancan,
Aja sampek kena buju-ing syetan.

Trisna marang Allôh iku nomer siji,
Ngibadah krana Allôh dadi ora wiga-wigi,
Ganjaran sangka Allôh wis di janjčkake,
Melaku ana dalane Allôh di disikake.

Syi'ir 4.
Gusti Allôh Kang paring udan migunani,
Kanggo nukulake wiji,
Tetukulan mikuwati,
Kaya kentang tela pari.

Gusti Allôh Kang Kuwasa,
Gawe kewan lan manungsa,
Gawe srengenge lan mbulan,
Gawe bumi lan wit-witan.

Mala-ekat ngawasake,
Arep njabut nyowonira,
Nggone njabut angenteni,
Dawuh Allôh Kang Kuwasa.

Gusti Allôh Kang Kuwasa,
Nguwasani para manungsa,
Sarta malih nerangaken,
Ngganjar nyiksa mesti nyata.

Nabi Muhammad iku di utus,
Nekakaken kabeh perintah,
Janji-janji kelawan temen,
Marang kabeh para titah.

Aja sira banget-banget,
Nggonmu bungah ana ndonya,
Mala-ekat Juru pati,
Ngawasake marang sira.

Sak uwise didawuhi,
Nuli tandang karo kanda,
Aku iki mung sak derma,
Kowe ora kena semaya.

Perlu arep meruhake,
Amalira gek nang ndonya,
Becik ala bakal krasa,
Piwalese Kang Kuwasa.

Urip pisan kang waspada,
Aja nganti manut goda,
Ngilingono siksane Allôh,
Geni Neraka luwih lara.

Manggon ndonya pira suwene,
Nuli ngalih nggon kubure,
Tanah Suwarga nggon sejatine,
Sholat puasa iku sanggune.

Gusti Allôh Kang paring udan migunani,
Kanggo nukulake wiji,
Tetukulan mikuwati,
Kaya kentang tela pari.

Sumber: Layang Kalimasada.

Syi'ir 5.
Molima.
Molima sangka bapak Adi Nugroho sangka Paguyuban Wong Jawa ing Facebook.
Ngelakoni molima: mlumah, mengkurep, modot, mlebu lan metu akeh paedahe.
1.Mlumah: nglumahaken tangan nyuwun marang Gusti Allôh.
2.Mengkurup: ngurepaken asta dadi seneng paweweh marang liyan.
3.Modot: modot pikirane, nalare mbudidaya undhaking kaweruh.
4.Mlebu: bab kesahenan kedah ketampi dipun lebetaken dhateng manah.
5.Metu: sedaya kawruh sae kedah dipun tularaken dhateng tiyang sanes.

Syi'ir 6.
Nyangking ember kiwa nengen
Lungguh jejer tamba kangen
Selot suwe tambah seneng
Terus kawin banjur estrine meteng.

Nduweni anak lanang sing ganteng
Solah bawane anteng
Bapak ibune padha seneng
Ngrumati anak sing ganteng.

Anak lanang nduweni pacar
Pacare ayune kaya sekar
Arum ambune kembang megar
Padha menyang pasar
Tuku blanjan karo jajan pasar.

Putu dadi keturunane
Di momong saben dinane
Rasa trenyu neng njerone atine
Nyawang anak lan putune.

Ingkang miwiti bapak Joyo Sokromo Nyruput Kopi.

Syi'ir 7.
Pingin kawinan.
Nang pinggire bengawan
Ngenteni kekasihku
Tekane wis wayah awan
Sabar amarga sangka trisnaku.

Kadung wis petuk rasa bungah
Trenyu ana ing atiku kanti bangga
Rasa ayem lan tentrem
Tak jak jedodohan apa gelem.

Syi'ir 8.
Oh ibuku.
Ibuku sing tak tresnani,
Wis suwe kowe ninggal aku,
Muga-muga Allôh ngijabahi,
Pandongane anakmu.

Allôh Ingkang Maha Midanget,
Katresnane ibu kula tasik čnget,
Rinten dalu ibu ngrumati kula,
Mugi-mugi ibu Paduka paringi pangaksama.

Syi'ir 9.
Syi'ir tumrap manungsa.
Gusti Allôh Ingkang Kuwasa,
Ngabulaké dongané para manungso,
Ngilangaké sekabčhe dosa,
Amarga Padukané Paling Kuwasa.

Para sedulur ayó padha ngabekti,
Marang Gusti Allôh Ingkang paring rejeki,
Awaké dhéwé múng sak dermi,
Manut marang perintahé Gusti.

Kanjeng Nabi iku dikongkon,
Supaya manungsa óra kena bendon,
Manut pangandikané Kanjeng Nabi,
Urip ana donya bakal awčt murni.

Syi'ir 11.
Udan deres padha turu,
Pangéran ora bakal turu,
Tansah njaga makhlukÉ sangka kanistan,
Mila aja padha mung bebungahan.

Nggolčk nafkah kanggo keluwargané,
Yčn wis cukup kanggo anak bojoné,
Padha mbélani agamaNe Pangérané,
Supaya padha mulya sak terusé.

Syi'ir 12.
Dhawuhing Gusti Allah merintahaké weling-wineling,
Bekti marang ibu lan bapak padha di eling-eling,
Wiwit cilik awaké dhéwé di itik-itik,
Banjur tuwa anduweni budi-pakerti kang apik.

Sapa sing ngabekti marang Allah
Bakal di paringi berkah
Matur nuwun peparingé Allah
Rejeki sangka Allah tambah-matambah.

Urip ana donya mesthi rekasa,
Ming aja sampčk padha nggawé dosa,
Gusti Allah maringi pangapura,
Yčn kowé gelem ninggal amal kang marakaké dosa.

Syi'ir 13.
Óra usah bengak-bengok,
Mengkó rak ketok,
Yčn óra nganggó katok,
Isín yčn di delok karó wong wédok.

Sy'ir 14.
Dóngané jaka kang nggolčk bojo.

Ngétan ngulon,
Nggolčki wong wadon,
Sing bisa dadi calon,
Urip bebarengan sakluron.

Mugi-mugi Allôh paring jejódóh,
Wong wadon ingkang ora angkóh,
Kerep mesam-mesem lan guyon,
Seneng aku tanpa padudon.

Aku bisa nanem wiji,
Ing sabín kang dadi pinuji,
Mula padha syukura,
Marang Pangéran Kang Kuwasa.
Syi'ir Video 1.

Syi'ir Tanpa Waton + Music - Gus Dur

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Assalamu 'alaikum.

Donga syukur.*

  • Dhuh Pangeran kita! Mugi Paduka paring ilham (pitulung) dhumateng kita supados kita saged syukur dhumateng nikmat Paduka, ingkang sampun Paduka paringaken dhumateng kita tuwin dhumateng tiyang sepuh kita saha amrih kita saged nglampahi kasaenan ingkang Paduka renani, tuwin mugi Paduka nglebetaken kita kalayan Rohmat Paduka wonten ing golonganipun para kawula Paduka ingkang sami sholeh.

Copyright 2002-2020