» Syukur marang Allôh.*

Wat is dit?

Matur nuwun marang Gusti Allôh.
Para sedulur ayo padha nindakake perintahing Allôh sing di dhawuhake ana Kitab Suci Al Qur’an. . Maksude nindaki perintahing Allôh karo ngarep2 ganjarane ming uga wedi karo siksaNe, kanthi kaya mangkono iku awake dhewe bisa nambahi ketaqwaane awake dhewe marang Allôh. Sing kaya mangkono kuwi supaya satemene uripe awake dhewe bisa oleh rohmat taufiq lan hidayahing Allôh, slamet lan beja ana ing Donya tekan Akherat.
Akeh banget kanikmatane Allôh sing wis diwenehake marang awake dhewe. Sangking akehe nikmat sing di paringake dening Allôh kuwi, ya pantes awake dhewe kudu muji syukur/matur nuwun ana ing ngarsane Allôh. Dhawuhe Allôh ing sak njerone soerat Ibrohim (Q.S. 14: 7) kaya mangkene:

لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ
Tegese :
”Saktemene menawa sira padha syukur yekti Ingsun nambahi nikmat marang sira, dene yen sira kafir, saktemene siksa Ingsun iku sayekti banget larane”.
Jalaran wis di dhawuhake ana kitab suci Al Qur'an (Q.S.: 108: 1 - 3)
1. إِنَّآ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. 2. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ.3. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ اْلأَبْتَرُ.
“Saktemene Ingsun wis maringi ing sira Muhammad, nikmat kabecikan kang akeh. Mula sangka iku, sira nindakna sholat ing Allôh Pangeranira, lan nyembeleha Qurban. Sayekti wong kang gething marang sira iku wong kang pedhot sangka nikmat kabecikan”.

Carane syukur marang Allôh iku kaya ngapa? Carane tak kira kaya mangkene:
1. Ngedekake sholat, ikhlas mung krana Allah SWT. Sholate kudu sempurna. Ing sak njerone sesrawungan (panguripun ana ing alam donya) iku awake dhewe kudu karo ukurane sak njerone sholat. Kaya dene sing di dhawuhake ana kitab suci Al Qur’an (Q.S.: 108: 2):
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
“Sira nindakna sholat ing Allôh Pangeranira, lan nyembeleha Qurban".

Ngurbanake jiwa/ raga sak awake carane werna2.
Ngurbanake waktu kanggo nulungi sedulur sing nandangi sangsara/kasulitan.
Ngurbanake duwit lan bandha supaya sedulur2 bisa nindakake ibadah, kaya dene gawe masjid.
Maringi kelungaran kanggo wong sing arep nindakake sholat apa ngibadah, kaya dene yen wong medaya ana ing panggonane supaya di wenehi panggonan kanggo sholat.
Dados kita sebagai tiang Islam, kedah nindakaken perintah-perintahipun Allah Swt. supados kita dipun remeni lan dipun ayomi dening Dzat Ingkang Maha Kuwaos. Kosok wangsulipun sinten ingkang nyegah tiang ingkang kersa ngibadah dumateng Allah, Allah sampun janji yen tiyang punika dados mengsahipun Allah. Amargi mboten sami syukur dumateng Allah dipun paringi kesempatan supados sesrawungan ingkang sae kalian kekasihipun Allah Swt. Mila mangga sami nderek dawuhipun Allah, supados anggenipun kita sesrawungan dumateng makhlukipun Allah punika kanti sae ampun nerak wewalering agami.
2. Ngorbanake sak bagian bandane kanggo kapentingane agama Islam kaya dene zakat, infak, shodaqoh, maringi bantuhan marang wong sing ora nduwe (fakir miskin), anak-anak yatim piatu lan liya2ne.
Ayo padha ngake2hi muji syukur marang Allôh Swt. Ingkang wis maringi nikmat, kewarasan, pituduh lan liya2ne marang awake dhewe kabeh karo ngleksanani perinta2He lan uga awake dhewe kudu ndelok larangaNe.


[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Assalamu 'alaikum.

Donga syukur.*

  • Dhuh Pangeran kita! Mugi Paduka paring ilham (pitulung) dhumateng kita supados kita saged syukur dhumateng nikmat Paduka, ingkang sampun Paduka paringaken dhumateng kita tuwin dhumateng tiyang sepuh kita saha amrih kita saged nglampahi kasaenan ingkang Paduka renani, tuwin mugi Paduka nglebetaken kita kalayan Rohmat Paduka wonten ing golonganipun para kawula Paduka ingkang sami sholeh.

Copyright 2002-2020