» Kumpul karo bojone.*

Wat is dit?

Dawuhe Gusti Alloh ana ing Quran Sutji, surat Al Baqoroh, ayat: 223.Jawane kaya mangkene:
Bojomu iku sawahmu (panggonan kanggo nyebarake wijimu), mula sakarepmu nggonmu ngumpuli turu bojomu iku lan padha gawea ngamal kanggo awakmu. Padha wediya marang Alloh lan padha ngertia yen kowe kabeh bakal padha ngadep ana ing ngarsane Alloh, sarta padha ngabarana marang wong-wong kang padha percaya yen dewekne bakal padha seneng-seneng (suwarga). (Q.S. (2: 223))
Katrangan:
Ngengeti dawuhing Alloh ana ing nduwur iki, wis tjeta yen bojomu di upamekake kaya dene kebon sing sak wektu-wektu bakal mbok tanduri. Wong ingkang bakal nandur apa-apa wae kudu milih wiji sing apik, supaya bisa nukulake woh sing apik uga. Kajaba sangka iku uga kudu di rabuk/mes supaya tanduran iku bisa subur uripe lan bisa menehi woh sing apik. Sakmono uga sakwise tukul uga kudu di jaga aja ngantek wohe iku kenèng penjakit.

Tjetane kaya mangkene: Sakwuse wong wadon meteng, kudu di jaga kuwarasane awake (jamu-jamune utawa vitamin-vitamin), supaya bayi sing isik ana ing njerone weteng iku bisa apik. Dene sakwise tukul kudu di jaga aja ngantek kena penjakit. Sakwise lahir supaya di gula-wentah, di belajari sing apik, aja nganti dadi bocah sing ugal-ugalan, duraka utawa ora miturut dalan sing bener lan sapiturute.

Peraturan-peraturane:
Menawa kepingin nduwe anak lanang/wedok sing bisa apik rupane lan uga apik bebudène/kelakuane (bocah sing sholèh), padha nindakake kaya mangkene:
1. Lanang lan wedok awake kudu waras, uga jiwane waras (ora mendem utawa owah akale/gendeng).
2. Lanang lan wedok manahe/angen-angene kudu tentrem ora isih susah utawa nesu lan sapiturute.
3. Lanang lan wedok resik lan wis adus.
4. Kamar lan peturune wis resik.
5. Lanang lan wedok nganggo sandangan sing apik lan resik. Padha nganggo ganda sing arum, nganggo lenga wangi, perlune supaya nukulake daya grengsem/sengsem (narik ati katresnan).
6. Sak durunge mulai, luwih apik wong loro padha sholat sunat rong rekaat, kanti niat muga-muga di wenehi anak sing sholèh. Yen wis rampung anggone sholat padha ndonga kaya mangkene:
- Sing lanang: "Dhuh Gusti, kula bade nanemaken wiji kula dateng estri kula".
- Sing wedok: "Dhuh Gusti, kula bade nampi wiji saking semah kula".
- Sing lanang lan wedok: "Bilih wiji wau Panduka dadosaken lare, kula nyuwun mugi-mugi anak kula wau kaparingana rupi ingkang sae sarta bebudènipun ugi ingkang sae lan Panduka dadosaken tiyang Islam ingkang taqwa dumateng Panduka. Duh Gusti, kawula matur nuwun dumateng Panduka ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan. Amin".
7. Yen arep sholat Subuh, lanang-wedok kudu adus perlune ngelakoni sholat Subuh. Dadi yen arep nglakoni sholat sak wuse saresmi kudu adus ndisik sak durunge sholat.
8. Kuwajibané wong lanang sak jeroné bebojohan/saresmi/njimak supaya langgeng tresna-tinresnanané. Wong lanang kudu bisa nahan hawa nepsuné supaya ndisikaké anggoné sing wedok olèh bebungahané/orgasm, amarga tumrap wong lanang iku gampang tenimambung wong wadon. Dadi yèn saresmi ndisikaké anggoné wong wadon sing olèh bebungahané banjur sing lanang ngetòkaké mani. Lan uga tumrap sing wadon kudu kanti rasa tresna supaya gunakaké pemikirané supaya sing lanang bisa rasa tetarik marang dhèwèké.

Larangane.
1. Ora kena saresmi ing wayah awan ing sak jerone wulan Pasa, amarga isik nglakoni pasa.
2. Ora kena saresmi nalika nglakoni 'ibadah Haji (tanggal: 10-11-12- 13 sasi Besar).
3. Ora kena saresmi nalika sing wedok isik nggarap sari (haid); suwene 7 - 15 dina.
4. Ora kena saresmi nalika sing wedok durung suwe ngairake (nifas); suwene 40 tumekane 60 dina.

Sya'ir.
Trisna ingkang sejati,
Gemati tumekaning pati,
Dadi langgeng anggone kekantjan,
Aja sampek kena buju-ing syetan.[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Assalamu 'alaikum.

Donga syukur.*

  • Dhuh Pangeran kita! Mugi Paduka paring ilham (pitulung) dhumateng kita supados kita saged syukur dhumateng nikmat Paduka, ingkang sampun Paduka paringaken dhumateng kita tuwin dhumateng tiyang sepuh kita saha amrih kita saged nglampahi kasaenan ingkang Paduka renani, tuwin mugi Paduka nglebetaken kita kalayan Rohmat Paduka wonten ing golonganipun para kawula Paduka ingkang sami sholeh.

Copyright 2002-2020