» Yaasinan - Korte soerah's*

Wat is dit?

Katerangan buku2Ana ing Suriname lan Nederland akeh wong Jawa Islam sing ora mangerteni maksud2e ayat2 Quran. Buku2 sing tak gawe ejaane nganggo sing lawas lan miturut ilating wong ingkang biasane omong Landa. Mila buku2 sing tak gawe kaya ngono kuwi supaya anggone ngibadah bisa mantep lan rumesep ana njerone atine lan ora mamang maneh. Amarga agama Islam iku menehi hukum2 bab kauripan ana ing donya kene sing akrob/cedak karo awake dhewe sebagai wong Jawa yen ndelok lelakone, tindak tanduke lan budi pakertine.
Buku2 sing wis dadi:
1. Yaasinan (Boek met 2 CD's kosten 15 euro)
2. Korte soerah's (Boek met 2 CD's kosten 15 euro)

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Assalamu 'alaikum.

Donga syukur.*

  • Dhuh Pangeran kita! Mugi Paduka paring ilham (pitulung) dhumateng kita supados kita saged syukur dhumateng nikmat Paduka, ingkang sampun Paduka paringaken dhumateng kita tuwin dhumateng tiyang sepuh kita saha amrih kita saged nglampahi kasaenan ingkang Paduka renani, tuwin mugi Paduka nglebetaken kita kalayan Rohmat Paduka wonten ing golonganipun para kawula Paduka ingkang sami sholeh.

Copyright 2002-2020