» Tukang menyanyi Jawa*

Wat is dit?

Tukang menyanyi Jawa
Tukang menyanyi Jawa sangka Suriname menyanyi nganggo basa Jawa, basa Suriname, basa Inggris lan basa Landa. Basa papat iki wis biasane tumrap wong Jawa ingkang setenga tuwa. Ming pemuda2 jaman saiki, sing akeh wis ora bisa omong Jawa, omong basa liya2ne iku wis biasa.
1. Oesje Soekatma
Bopoh lan Ibu - Oesje Soekatma
Tjidro janji - Ragmad AmatstamThe Legend - Eddy Assan ft. Ilse Setroredjo - Kasmaran
[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Assalamu 'alaikum.

Donga syukur.*

  • Dhuh Pangeran kita! Mugi Paduka paring ilham (pitulung) dhumateng kita supados kita saged syukur dhumateng nikmat Paduka, ingkang sampun Paduka paringaken dhumateng kita tuwin dhumateng tiyang sepuh kita saha amrih kita saged nglampahi kasaenan ingkang Paduka renani, tuwin mugi Paduka nglebetaken kita kalayan Rohmat Paduka wonten ing golonganipun para kawula Paduka ingkang sami sholeh.

Copyright 2002-2020