» Kaluhuran├ę All├┤h

Wat is dit?

Abdullah bin Umar r.a. nyariosaken bilih Rosululloh s.a.w. ngendika, nalika panjenengane khutbah Jum'at ana ing mimbar: "Suwarga gumelar ana ing asta tengenE Maha Suci Padukane, linangkung kaluhuranNe, adoh sangka kemusyrikan kang padha diucapake," Sak banjure Rosululloh ngendika yen Alloh ta'ala paring firman, "Ingsun sawiji wujud kang andarbeni kekuwatan kanggo nganakake peraturan, minangka ngatonake temen Ingsun iki Maha Agung, Maha Agung, Maha Kuwasa, lan Maha Luhur". Rosululloh s.a.w. angambali firman kalawau makaping-kaping ngantos mimbaripun horeg, lan kita ajrih bilih panjenenganipun badhe ngruntuhaken mimbar. (Musnad bin Ahmad).

Lagune dandang gula.

Gusti All├┤h Kang Kuwasa,
gawe kewan lan manungsa.

Gawe srengene lan mbulan,
gawe bumi lan wit-witan.

Paring udan migunani,
kanggo nukulake wiji.

Tetukulan mikuwati,
kaya kentang tela pari.

Gusti All├┤h Kang Kuwasa,
nguwasani para manungsa.

Sarta maneh nerangake,
ganjar nyiksa mesti nyata.

Nabi Muhammad iku di utus,
nekakake kabeh perintah.

Janji2 kelawan temen,
marang kabeh para titah.

Aja sira banget-banget,
anggonmu bungah ana ndonya.

Mala-ekat juru pati,
ngawasake marang sira.

Mala-ekat ngawasake,
arep njabut nyawanira.

Nggone njabut angenteni
dawuh Allah Kang Kuwasa.

Sak wise didawuhi
mbanjur tandang karo kanda.

Aku iki mung sak derma
kowe ora keno semaya.

Perlu arep merohake
amal ira gek nang ndonya.

Becik ala bakal krasa
piwales Kang Kuwasa.

Urip pisan kang waspada
aja nganti manut goda.

Ngilingana siksane All├┤h,
geni Neraka luwih lara.

Manggon ndonya pira suwene
nuli ngalih nggon kubure.

Tana suwarga nggon sejatine
Sholat Pasa iku sangune.

Sumber: Layang Kalimasada


[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Assalamu 'alaikum.

Donga syukur.*

  • Dhuh Pangeran kita! Mugi Paduka paring ilham (pitulung) dhumateng kita supados kita saged syukur dhumateng nikmat Paduka, ingkang sampun Paduka paringaken dhumateng kita tuwin dhumateng tiyang sepuh kita saha amrih kita saged nglampahi kasaenan ingkang Paduka renani, tuwin mugi Paduka nglebetaken kita kalayan Rohmat Paduka wonten ing golonganipun para kawula Paduka ingkang sami sholeh.

Copyright 2002-2020