» Ucapan Basa Jawa.*

Wat is dit?

Ucapan basa Jawa 1.
Karepé wong nyatur alaning liyan iku betèké mung arep nuduhaké beciké awaké dhéwé. Yèn sing diajak nyatur wong kemplo, pamrih sing kaya mangkono mesthi katekané. Nanging tumraping wong mursid : "Wong kang ngumbah rereged ing awaké sarana migunakaké banyu pecerèn malah saya nuduhaké blentongé awaké".
Ucapan basa Jawa 2.
Menawa kowé durung mangertèni marang bab kang kok anggep ora becik, aja kesusu ngatonaké rasa sengitmu, gedhéné nganti maoni lan nglairaké panacad. Awit kawruhana yèn pikirané manungsa iku tansah mobah-mosik lan molak-malik.
Apa kang kok kira ala lan kok gethingi iku ing tembé mburi bisa malih kok senengi, kepara malah bisa dadi gantungané uripmu.

Sumbere:
http://ki-demang.com/index.php?

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Assalamu 'alaikum.

Donga syukur.*

  • Dhuh Pangeran kita! Mugi Paduka paring ilham (pitulung) dhumateng kita supados kita saged syukur dhumateng nikmat Paduka, ingkang sampun Paduka paringaken dhumateng kita tuwin dhumateng tiyang sepuh kita saha amrih kita saged nglampahi kasaenan ingkang Paduka renani, tuwin mugi Paduka nglebetaken kita kalayan Rohmat Paduka wonten ing golonganipun para kawula Paduka ingkang sami sholeh.

Copyright 2002-2020