» Uluk salam.*

Wat is dit?

Cara ngaturi salam.
Bangsa Welandi menawi uluk salam ing wanci endjing, siang lan ndalu, tembungipun piyambak2.
Goede morgen = sugeng enjing (selamat pagi)
Goede middag = sugeng siang ( selamat siang)
Goeden avond = sugeng ndalu (selamat malam)
Goede nacht = sugeng ndalu (langkung jam 12 ndalu) (selamat malam)
Bangsa Inggris menawi uluk salam tembungipun inggih beda-beda manut wekdalipun:
Good morning = sugeng enjing (selamat pagi)
Good afternoon = sugeng siang ( selamat siang)
Good evening = sugeng ndalu (selamat malam)
Good night = sugeng ndalu (langkung jam 12 ndalu) (selamat malam)
Tiyang Jawi menawi uluk salam ing wanci ending, siang utawi ndalu, tembungipun sami kemawon, inggih punika: Kula nuwun (cekap kalih kecap kemawon), tegesipun: kula nyuwun idin/palilah badhe mlebet dateng griya sampeyan.
Tiyang Islam menawi uluk salam sami kemawon, senajan wekdal enjing, siang, ndalu utawi pajar, cekap kalih kecap, inggih punika:
Assalamu 'alaikum, tegesipun: Mugi2 sampeyan pinaringan wilujeng.Bade langkung ceta malih menawi uluk salamipun tiyang Islam punika dipun ucapaken sedaya: Assalamu 'alaikum Warogmatullohi Wabarokatuh = Mugi2 sampeyan pinaringan wilujeng saha pinaringan berkah lan rogmat dening Gusti Alloh.
Dados anggenipun tiyang Islam punika tumrap dateng tiyang sanes, sampun tepang utawi dčrčng tepan, dateng tiyang sugih punapa miskin, dateng tiyang sepuh punapa tasik enčm, dateng tiyang ingkang gadah pangkat punapa mboten, uluk salamipun sami kemawon tur ngemu suraos tansah mujekaken dateng tiyang sanes supados gesangipun kaparingan wilujeng kanti manggihi/kaparingan kabejan lan katentreman (berkah lan rogmat) dening Gusti Alloh, senajan ta tiyang ingkang nyukani salam wau gesangipun piyambak nembe sangsara. Malahan kanggenipun tiyang islam punika mboten kenging babar pisan mujčk2-aken tiyang sanes gesangipun supados sengsara. Kosok wangsulipun manahipun tumut remen menawi sumerep tiyang2 sanes gesangipun sami katingal sekeca, tentrem lan ayem, senajan ta badanipun piyambak gesangipun sawek ngrekaos.
Wosipun uluk salam tiyang Islam punika ngemu raos langkung luhur katimbang uluk salamipun bangsa2 sanes.


[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Assalamu 'alaikum.

Donga syukur.*

  • Dhuh Pangeran kita! Mugi Paduka paring ilham (pitulung) dhumateng kita supados kita saged syukur dhumateng nikmat Paduka, ingkang sampun Paduka paringaken dhumateng kita tuwin dhumateng tiyang sepuh kita saha amrih kita saged nglampahi kasaenan ingkang Paduka renani, tuwin mugi Paduka nglebetaken kita kalayan Rohmat Paduka wonten ing golonganipun para kawula Paduka ingkang sami sholeh.

Copyright 2002-2020