»
Digi Quran School

Wat is dit?

Digi Quran School

Stichting Digi Quran School.

De Digi Quran School is een stichting die tot doel heeft alternatieve leerwegen aan te bieden aan leerlingen die de Qoer'aan op een hedendaagse manier willen leren. Er wordt lesgegeven in:
1. Qoer'anisch Arabisch schrijven met de computer.
2. Verzen uit het hoofd leren middels een CD, met elke vers als een aparte nummer, die men kan herhalen totdat men de vers uit het hoofd kent.
3. Tadjwied, regels om de Qoer'aan te lezen middels de computer en powerpoint.

De stichting zal du'a boekjes uitgegeven, die men kan gebruiken bij het bezoek van graven, wat straks gaat spelen voordat de vastenmaand begint, voor Javanen de "Punggahan". In de maak zijn du'a boekjes die men kan gebruiken bij Genezing, Verjaardagen (Slametans), Besnijdenissen, Huwelijken en zullen dit jaar worden gepresenteerd.

Yayasan Digi Quran School punika nggunakaken alat2 modern kados komputer, internet, e-mail, software kanggé mbelajari maos Al Quran saha nyerat/nulis Arab Al Quran.

Yayasan punika ugi ndamel buku2 ingkang dipun kersakaken dening tiyang Islam supados nggampilaken anggènipun ngelampahaken agami Islam. Buku2 punika mawi Basa Arab, Arabipun dipun Latinaken, terjemak ing Basa Jawi lan Basa Landa.

Yayasan meniko ugi nyitak buku2 bab:
1. Tajwid, caranipun maos Al Quran nggangé cara Al Hafs, satunggalipun cara maos Al Quran ingkang dipun ginakaken déning tiyang Islam kathah wonten ing donya. Buku punika dipun iringi déning CD, kangge mraktèkaken punapa ingkang dipun wulangaken.
2. Buku mawi CD kanggé ngapalaken Al Quran. Buku punika sampun wonten ing Nederland lan ing Suriname (Korte Surah's). Reginipun 15 euro wonten ing Nederland lan 20 srd ing Suriname.
3. Buku Yaasinan. Surat Yasin lan Al Fatihah, awalipun lan akhiripun Surat Al Baqoroh, Ayat 163 lan ayatul Kursi saking Al Baqoroh, Al Ikhlaash, Al Falaq lan An Naas. Reginipun buku punika mawi CD 15 euro.
4. Buku2 ingkang reginipun 5 euro: Ibadah Romadhon, Sholaat Idul Fitr lan Idul Adha mawi takbiran, Khutbah Idul Fitr, Khutbah Idul Adha.
5. Yayasan punika badhé nyitak buku2 bab:
• Punggahan
• Sasi Sura mawi donga2nipun Awal lan akhir tahun.
• Sunatan/khitanan
• Nikahan
• Donga2 kanggé: Slametan (ulang tahun), tiyang sakit. lan sak piturutipun.


Voor informatie kunt u terecht bij:
Stichting Digi Quran School.
t.a.v. Hj. Ir. S. Moentari MSc.
Wapserveenstraat 558; 2545 LN Den Haag; 070-2119647
of via e-mail:
irsoedirmanmsc@gmail.com of moentari@gmail.com

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Assalamu 'alaikum.

Donga syukur.*

  • Dhuh Pangeran kita! Mugi Paduka paring ilham (pitulung) dhumateng kita supados kita saged syukur dhumateng nikmat Paduka, ingkang sampun Paduka paringaken dhumateng kita tuwin dhumateng tiyang sepuh kita saha amrih kita saged nglampahi kasaenan ingkang Paduka renani, tuwin mugi Paduka nglebetaken kita kalayan Rohmat Paduka wonten ing golonganipun para kawula Paduka ingkang sami sholeh.

Copyright 2002-2020