» Paribasanan.*

Wat is dit?

Paribasan 1.


Sumber: Raden Mas Satria
http://facebook.com/satriyo25
Paribasan 2.
Tégo larane ora téga patine:Téga nglarani, nanging ora téga yèn nganti mati. Umumé, paribasan iki kanggo nggambaraké trésnane wong tuwa kang sok mènèhi dalan angèl kanggo becik tembé mburiné nanging ora nyilakani.
Contoné:
Nakal utawa mbeling terus didjèwèr karo ibuné, bèn kapok ora nakal menèh. Tegesé ibuné téga nglarani anaké kanggo tudjuan sing becik. Tinapi mesthi ibuné ora téga yèn anaké nganti mati utawa cilaka.
Paribasan 3.
Becik ketitik, ala ketara: Tumandang apa waé, mengko bakal bisa ketitik (dimangertèni) endi sing becik endi sing ala (ora bejiik/ora apik). Paribasan iki uga sering dienggo kanggo ngilingaké supaya ora susah sumelang yèn tumindak bener, amarga ala-beciké bakal dimangertèni utawa katon/kétok.
Contoné: Tumandang kabecikan ora usah ngentèni pembalesané. Allôh Ingkang Kuwasa bakal angandjar kabecikan ingkang di tindakaké dening manungsa kabèh.
Paribasan 4.
Adigang, adigung, adiguna: Wong aja ngandhelaké kaluwihané dhéwé waé. Adigang iku tegesé: kekuwatané. Adigung iku tegesé: gedhéné. Adiguna iku tegesé: kapinterané.
Contoné: Sinaoso pinter utawa anduwèni dradjat ora usah mamèrake kekuwatané. Luwih becik andap asor karo wong liyan, amarga ora mangertèni kekuwatané sing liyan iku.


[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Assalamu 'alaikum.

Donga syukur.*

  • Dhuh Pangeran kita! Mugi Paduka paring ilham (pitulung) dhumateng kita supados kita saged syukur dhumateng nikmat Paduka, ingkang sampun Paduka paringaken dhumateng kita tuwin dhumateng tiyang sepuh kita saha amrih kita saged nglampahi kasaenan ingkang Paduka renani, tuwin mugi Paduka nglebetaken kita kalayan Rohmat Paduka wonten ing golonganipun para kawula Paduka ingkang sami sholeh.

Copyright 2002-2020