»
REJEBAN.*

Wat is dit?

REJEBAN

Punika intisarining nasehat ingkang sampun kula paringaken tumrap pamireng radio.
Mangga langkung rumiyin kita ngunjukaken syukur ing ngarsaning Allah SWT. (Subehanahoe Wa Ta'alaa) ingkang sampun paring rohmat taufiq saha hidayah dateng kita sedaya supados kita taksih tetep iman dumateng Dzat Ingkang Maha Agung.
Mugi rohmat tuwin salam kaparingna dateng panutan kita Nabi Muhammad s.a.w. (sollallohoe 'alaihi wa sallam) saha para shabat lan pengikut-pengikutipun ingkang setiya.
Para sedhèrèk, mangga kita sami tansah anetepi taqwa dateng Allah kanthi saestu, sarana anindaken dhawuh-dhawuhing Allah SWT. ingkang kaemot ing Al Qur'an lan Hadits Nabi saw. Saha anebihi sedaya tumindak ingkang mboten sah ingkang supados gesang kita wilujeng begja wonten ing donya dumugining akhirat.
Jalaran sampun dipun dhawuhaken wonten ing Al Qur'an (Al A'rof (7): 35):

ingkang jawinipun:
"Sapa wonge taqwa marang Allah lan anindakake kabecikan - ora bakal ana kekhuwatiran tumrap wong-wong mau lan ora bakal susah." (Q.S. Al A'rof (7): 35).
Ugi sampun dipun sebataken wonten in Al Qur'an ingkang jawinipun kados mekaten: "Satemene sapa wonge taqwa marang Allah ora bakal nglirwakake ganjarane wong kang padha gawe becik."
Para sedhèrèk wonten ing wulan Rejeb inggih punika wulan ingkang penting tumraping sejarah perkembangan Islam lan kaum muslimin wiwit jamanipun Nabi kita Muhammad saw dumugi samangke. Jalaran wonten ing wulan Rejeb panutan kita Nabi Muhammad saw dipun Isro'aken lan dipun Mi'rojaken. Awit saking punika kula ngajak dateng Para sedhèrèk amemikir sawetawis kanthi manah ingkang resik punapa hikmahipun ingkang kaemot wonten ing Isro' lan Mi'roj.
Ingkang maksudipun mboten sanes perlu kita dadosaken tepa tuladha lan pedhoman kangge anggayuh kabegjan donya lan akhirat.
Para sedhèrèk saleresipun menawi kita inti pathinipun bilih Isra' lan Mi'roj punika mengku tigang perkawis ingkang wigatos menggahing syare'at Islam. Menawi kita umat Islam ing donya punika purun ngamalaken kanthi saestu temtu badhe sukses gesangipun begja donya akhirat.
Para sedhèrèk nalika Kanjeng Nabi Muhammad saw gadahi yuswa 51 tahun dados sak lajengipun dipun angkat dados Rosul angsal 11 tahun, ing satunggaling ndalu, inggih punika ing ndalem dalunipun tanggal 27 Rejeb Allah SWT nimbali Kanjeng Nabi SAW supados sowan ing ngarsasnipun.
Kados ingkang sampun katerangaken wonten ing Al Qur'an ingkang jawinipun kados mekaten:
"Maha Suci Dzat kang wis ngelakokake kawulane wayah bengi. Kawit Masjidil Harom (Makkah) tumeka Masjidil Aqsa (Palestin) kang wus Ingsun barokahi kiwa tengen. Ingsun perlu meruhake ing tandha 2x kaagungan Ingsun. Saktemene Allah Ta'alaa iku Dzat kang midhanget tur waspada".
Para sedhèrèk Rosululloh SAW dipun Isro'aken dening Allah Ta'alaa lan dipun Mi'rojaken menika salah setunggalipun perkawis ingkang ghawo'aken/gumunaken. Sebab peristiwa Isra' lan Mi'roj ingkang dipun lampahi Kanjeng Nabi menika namung sedalu. Inggih menika dalunipun tanggal pitulikur wulan Rejeb.
Lan sakderengipun Subuh Kanjeng Nabi sampun wangsul wonten ing Makkah malih. Padhahal! Saking Makkah dumugi Madinah mawon menawi dipun lampahi untha ingkang rikat pelajaranipun (perjalan pulang pergi) mboten kirang saking lakon wolung dasa dinten. Napa malih ngantos dumugi Masjidil Aqsa. Malah saking Masjidil Aqsa Kanjeng Nabi minggah dateng langit sap pitu. Saking langit sap pitu minggah malih dumugi Sidrotul Munthoha lajeng minggah dumugi Mustowa. Dados sakmonten tebihipun, dipun lampahi Kanjeng Nabi namung sedalu. Malah sakderengipun Subuh sampun wangsul wonten Makkah.
Para sedhèrèk peristiwa Isra' lan Mi'roj ingkang gawokaken menika sama sekali mboten bertantangan kalayan aqal manungsa. Sebab ingkang ngelampahaken Kanjeng Nabi menika Dzat ingkang ndamel Kanjeng Nabi tuwin ingkang ndamel langit saha bumi. Ingkang ndamel alam donya tuwin akhirat saha ingkang namel segala-galanipun. Inggih menika Allah SWT. Katik kendaraanipun luwar biasa, cepetipun luwar biasa nglankungi cepetipun raket, inggih menika Buraq. Sebab saben 2x sak jangkahan punika tebihipun sak pendeleng. Mboten kados raket bade mendarat wonten Rembulan mawon pinten 2x jam malah pinten 2x dinten.
Ugi peristiwa Isra' tuwin Mi'roj menika mboten sami kalayan peristiwa 2x ingkang dipun lampahi dening umumipun manungsa ingkang wonten ing saklebetipun iempen. Dados manungsa kadang-kala wonten ingkang ngiempie mabur dumugi Rembulan. Nanging nyatanipun badan jasmanianipun taksih gemeletak wonten ing patileman.
Beda kelayan Kanjeng Nabi nalika Isra' tuwin Mi'roj. Ruhipun inggih Isra' tuwin Mi'roj. Badanipun inggih Isra' tuwin Mi'roj (cara Arab biruhihi wa bijasadi).
Para sedhèrèk miturut keteranganipun ahli tarekh. Bilih peristiwa ingkang kedadosan nalika malem senen tanggal kaping pitulikur Rejeb sakbadanipun Kanjeng Nabi kautus dados rosul pikantuk kaliwelas tahun, kinten 2x kirang setahun saking Hijrah. Wonten ing tahun menika dipun sebat "'amul hazni"
(tahun duka cita utawi tahun perihatin). Sebab wonten in saklebetipun tahun menika Kanjeng Nabi ngelampahi pinten 2x kasulitan. Ing antawis paman Abu Tholib ingkang ngerimat Kanjeng Nabi, tuwin ingkang ndampingi Kanjeng Nabi menika tilar donya. Senaos ngantos sedanipun dereng mlebet Islam. Mboten dangu lajeng Siti Khodijah tilar donya. Kanjeng Nabi dipun tilar tiyang kalih kolowau pengalihipun radi sumpek. Lajeng leson 2x wonten ing Masjidil Harom sandingipun Hijir Ismail sareng kalayan Sayyidina Hamzah tuwin Sayyidina Ja'far bin Abi Tholib. Dada' Malaikat Jibril tuwin Mikail tuwin Isrofil menika rawuh lajeng mbekta Kanjeng Nabi dateng sumur Zamzam. Wonten ing ngriku Kanjeng Nabi dipun operasi (bedel) kotoran2xnipun dipun suceni mawi toya Zamzam kaping pitu. Saksampunipun Kanjeng Nabi saw dipun operasi, lajeng Kanjeng Nabi dipun aturi nitih Buraq dening Malaikat Jibril perlu sareng 2x tindak dateng Masjidil Aqsa. Sareng Kanjeng Nabi dumugi wonten ing negari Thoibah leren solat kalih rekaat. Lajeng nitih Buraq malih sareng Kanjeng Nabi dumugi ing Gunung Thurisina (inggih menika panggenanipun Kanjeng Nabi Musa wahyu) leren solat kalih rekaat.
Para sedhèrèk wonten ing saklebetipun perjalanan Kanjeng Nabi mirsani dateng pinten 2x conto tuwin ngalami dateng pinten 2x godaan, ing antawisipun Kanjeng Nabi Mirsani tiyang katah ingkang sami nyebar gaba, gaba ingkang nembih dipun sebar menika sak nalika medal wohipun kados wahune. Kanjeng Nabi pitaken dateng Malaikat Jibril. Menika tingkahipun sinten yaa Jibril? Menika contonipun ummat panjenengan ingkang sami mbantu dateng agaminipun Gusti Allah. Dawuhipun Allah Ta'alaa wonten ing Al Qur'an, ingkang jawinipun kados mekaten: "Contoni wong akeh kang padha infaake (dermakake) bandane ana ing dalane Allah iku kaya nandur wiji saklas tukul pitung uli. Saben sak uli tukul satus wiji. Allah Ta'alaa iku nikelake marang wong kang di kersakake. Lan Allah Ta'alaa iku Dzat kang jembar fadlole tur ngudaneni".

Wonten ing perjalanan ugi Kanjeng Nabi Mirsani dateng tiyang katah ingkang sami cawetan tur dipun ngen kados kewan, daharipun kajeng ri tuwin mawa Neraka Jahannam. Kanjeng Nabi pitaken dateng Malaikat Jibril: " Menika sinten ya Jibril? ". Wangsulanipun Malaikat Jibril: "Menika contonipun tiyang ingkang mboten nate mbayar zakaat".
Dawuhipun Allah Ta'alaa wonten ing Al Qur'an, ingkang jawinipun kados mekaten: "Wong 2x kang padha ngumpulake mas lan selaka lan ora padha gelem infaake ing ndalem dalane Allah, mangka bebungaha sira Muhammad ing wong 2x mau kelawan siksa kang banget larane. Hiya iku dinane di urupake mas lan selaka ana ing neraka Jahannam. Mangka nuli di capake ana ing batuke lambunge lan gikire. Nuli di dawuhi iki bandha kang sira géndongi bandha kang sira kumpulake kang sira anggep manfaati marang awakmu - rasakna".
Para sedhèrèk wonten saklebetipun perjalanan Kanjeng Nabi ugi menangulangi dateng pinten 2x godaan. Ing antawisipun wonten pangundang ing pernah tengen tuwin ing pernah kiwa, Kanjeng Nabi pitaken dateng Malaikat Jibril: "Ingkang ngundang 2x menika sinten ya Jibril?". "Ingkang ngundang 2x menika tiyang Jahudi (Jood) tuwin tiyang Nasroni (Kristen). Sak upami panjenengan menika purun noleh tuwin purun njawabi yekti ummat panjenengan bade dados Jahudi utawi Nasroni".
Wonten ing perjalan Kanjeng Nabi ugi pinange tiyang estri ingkang katon dironge sarana pepahes undang 2x Kanjeng Nabi. Nanging Kanjeng Nabi mboten kersa noleh tuwin mboten kersa njawabi. Miturut keteranganipun Malaikat Jibril , tiyang estri menika gambaranipun donya. Sak upami Kanjeng Nabi menika kersa njawabi tuwin kersa noleh temtu ummatipun bade milih donya ningal akherat.
Para sedhèrèk lajeng Kanjeng Nabi dumugi dateng Baitul Maq-dis. Wonten ing meriku Buraqipun dipun cencang wonten ing lawangipun Masjid. Lajeng solat sunnah kalih rekaat. Mboten antawis dangu para nabi sami baris, terus adzan tuwin qomat, ingkang ngimami Kanjeng Nabi. Wonten ing sa'at menika Kanjeng Nabi pikantuk titel Imamul Ambiya wal Mursalien.
Sak sampunipun menika lajeng Kanjeng Nabi mi'raj (minggah) dateng langit mawi andha saking Suwarga. Wonten ing langit sepinda Kanjeng Nabi pinangih Nabi Adam. Wonten langit kaping kalih pinangih Nabi Yahya. Wonten ing langit kaping tiga pinangih Nabi Yusuf. Wonten ing langit kaping sekawan pinangih Nabi Idris. Wonten ing langit kaping gangsal pinangih Nabi Harun. Wonten ing langit kaping nenem pinangih Nabi Musa. Wonten ing langit kaping pitu pinangih Nabi Ibrahim alaihimus solatu wassalaam. Lajeng Kanjeng Nabi minggah dateng Sidrotul Munthoha. Lajeng minggah malih dumugi Mustowa. Dene Malaikat Jibril ketilar wonten ling Sidrotul Munthoha. Tuwin wonten ing Mustowa meriku Kanjeng Nabi mireng suwantenipun qolam (pen) (gerit 2x) ingkang nulis dateng sedaya hukum 2xipun Allah Ta'alaa ingkang wonten Lauhul Mahfudz. Tuwin ugi wonten ing meriku Kanjeng Nabi berhadapan langsung dateng Allah Ta'alaa. Tuwin pikantuk tugas langsung saking Allah Ta'alaa. Inggih menika Kanjeng Nabi saha ummatipun katetepake nindaki solat seket solatan ing ndalem sedinten sedalu. Akhiripun kesuda ngantos gangsal solatan. Dawuhipun Allah Ta'alaa wonten ing Al Qur'an ingkang jawinipun kados mekaten: "Setuhune solat iku di wajib atas wong mu'min lanang lan wadon kelawan wus di temtokake wektune".
Para sedhèrèk panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad saw nalika tindakan tansah leren solat kalih rekaat menika mengku dateng pinten 2x hikmah. Ing antawisipun maringi conto tuwin pelajaran dumateng kita ummat Islam ingkang supadasa ummat Islam nalika pinuju tindak tebih mampir dateng setungalipun panggenan ampun kesupen solat sunnah kalih rekaat.
Tindakipun Kanjeng Nabi SAW wau sangking Makkah dumateng Baitul Maqdis ing Palestin utawi Syam, jamblangipun sangking Masjidil Harom dumateng Masjidil Aqsa saha punika ingkang dipun kasebat "Isra'". Sangking Masjidil Aqsa lajeng minggah dateng langit lapis pitu, lajeng ngantos dumugi Sidrotul Muntoha saha lajeng dateng Mustowa inggih punika ingkang dipun kasebat "Mi'roj". Ing Mustowa punika Kanjeng Nabi SAW nampi kuwajiban solat ingkang asalipun sedinten sedalu dipun tetepaken 50 wekdal, lajeng dipun kirangi gangsal 2x ngantos akhiripun dados namung 5 wekdal, inggih punika kados ingkang kita sumerepi nami-nipun, Subuh, Dhuhur, 'Asar, Maghrib saha 'Isya'.
Sak rampungipun punika lajeng mandap wangsul dateng Palestin lajeng Makkah. Mekaten karingkesipun ceritanipun Isra' saha Mi'rojipun Rosululloh Muhammad saw.
Pinutup.
Mboten langkung mugi-mugi penyuluh punika sageda amunfangati para pemaos, saha kaum muslimin tuwin muslimat umumipun, minangka pengabdian kula dateng kemajenganing masyarakat Jawi wonten ing pundi kemawon tuwin agami.
Mugi-mugi Allah SWT anglebetna kita kalebet ewonipun tiyang mukmin ingkang sae ngamalipun, saged nyumbangaken pikiranipun kangge kemajenganing nusa bangsa tuwin agami. Bekti dateng tiyang sepuhipun, manggihi kabegjan fid donya wal akhiroh.
Amin yaa Robbal 'aalamin.

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Assalamu 'alaikum.

Donga syukur.*

  • Dhuh Pangeran kita! Mugi Paduka paring ilham (pitulung) dhumateng kita supados kita saged syukur dhumateng nikmat Paduka, ingkang sampun Paduka paringaken dhumateng kita tuwin dhumateng tiyang sepuh kita saha amrih kita saged nglampahi kasaenan ingkang Paduka renani, tuwin mugi Paduka nglebetaken kita kalayan Rohmat Paduka wonten ing golonganipun para kawula Paduka ingkang sami sholeh.

Copyright 2002-2020