» Qurban - Offeren.*

Wat is dit?

Bab Qurban.
Amargi bab qurban punika raket sanget kaliyan upacara sholat ‘Idul Adh-ha, bade kula ngaturaken ugi ing ngriki ingkang ngengingi bab Qurban.
Tembung Qurban punika miturut basa Arab tegesipun nyelakaken ingkang ateges ngibadah sarana nyembeleh kewan ingkang tujuanipun supados kangge lantaran nyelak dateng Allah ta’aalaa. Déné qurban mitirut istilahipun inggih punika ngi-badah sarana nyembeleh kewan wonten ing dinten tanggal 10, 11, 12 lan 13 Dzulhijjah ingkang dagingipun lajeng dipun sedekahaken. Menda satunggal kanggé tiyang satunggal, lembu, kebuh utawi unta kanggé tiyang pitu.
Kewan ingkang badé kangge qurban punika kedah kapilihaken ingkang sehat, mboten cacat, mboten pécé, mboten pincang, mboten kuru, mboten sakit-sakiten, mboten tugel sungunipun lan mboten cacat talinganipun. Dados kapilihna ingkang lemu, ingkang bagus, ingkang branggah sungunipun. Tumrap menda kapilihna ingkang pul, umuripun sampun langkung setahun lan menawi lembu, kebuh utawi unta ingkang umuripun ngancik 3 tahun.
Miturut sunnahipun Nabi, tiyang ingkang badé qurban punika supados mboten ngetoki kuku lan rambutipun wiwit tanggal 1 Dzulhijjah ngantos dumugi wek-dalipun nyembeleh. Bab punika miturut pemanggihipun sawènèh Ulama, minangka kanggé nglahiraken raos nyerujuki dateng para jama’ah Haji ingkang nembé sami nindakaken Ihrom ingkang mboten sami kepareng ngetoki rambut lan kukunipun.
Pepenget.
1. Wekdalipun nyembelèh qurban punika sasampunipun sholat ‘Idul Adh-ha ngantos dumugi akhiripun dinten Tasyriq (tanggal 13 Dzulhijjah).
2. Langkung utami qurban punika dipun sembelèh piyambak wonten ing sacelakipun papan sholat.
3. Sadèrèngipun dipun sembelèh, kasunataken maos takbir lan donga:

بِسْمِ اللهِ، اَللهُ أَكْبَرُ. اَللّٰهُمَّ هَـٰذَا مِنْكَ وَإِلَيْكَ.

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ (مِنّـِيْ وَ) مِنْ …………


BISMILLAAHI ALLOOHU AKBAR. ALLOOHUMMA HAA-DZAA MINKA WA ILAIKA. ALLOOHUMMA TAQOBBAL *(MINNII WA (yen nyembeleh kangge qurbanipun panjenengan kaliyan asanes )) MIN …………… (dipun sebat naminipun ingkang qurban).
“Kelawan asmanipun Gusti Allah, Gusti Alloh ingkang Maha Agung. Duh Gusti Alloh, kewan punika saking Panjenengan, lan kundur dumateng Panjenengan. Mugi nampiya (saking kula lan) saking …………………. (dipun sebat naminipun ingkang qurban)”.
4. Daging qurban punika supados dipun bagèkaken mentah dateng fakir miskin utawi sinten kemawon ingkang pancèn mbetahaken. Ingkang qurban ugi kenging mendet daging qurbanipun sak katah-katahipun, ming ampun langkung sak pertiganipun (1/3).
5. Mboten keparengaken nyadé daging utawi kulitipun kewan qurban, mekaten ugi mboten kepareng nyukani upah dateng jagal kanti daging utawi kulitipun. Sedaya supados kabagekaken. Bab upah jagal supados dipun usaha-aken piyambak.
6. Wonten ing wekdal ingkang pinuju lapang, kenging ugi sebagian daging qurban dipun simpen umpaminipun dipun dèndèng kangge pesedia-an wekdal sanès jalaran pancèn wekdalipun pancèn mbetahaken.

Over Qoerban (Offeren).
Qoerban is het offeren van een dier middels het slachten met als doel om op die manier Allah’s nabijheid te zoeken. Het slachten kan op 10, 11, 12 en 13 van de maand Dzulhidj-djah worden verricht. Het vlees wordt vers aan de behoeftigen gegeven, waarbij men vooral denkt aan de armen en gehandicapten. Een schaap of een geit voor een persoon, terwijl een koe, een buffel, een karbouw of een kameel elk maximaal door zeven personen kan worden geofferd.
Het offerdier moet er goed en gezond uitzien, zonder gebreken (een-ogig, mank, mager, ziekelijk, een gebroken hoorn of misvormde oorlellen etc.). Voor een schaap of een geit geldt een leeftijd van ouder dan een jaar en voor een koe, een buffel, een karbouw of een kameel geldt de leeftijd van bijna 3 jaar oud.
Volgens de Sunnah van de Profeet, mag degene, die offert zijn/haar haren en nagels niet knippen vanaf 1 Dzulhidj-djah tot de tijdstip van het slachten. Dit is volgens de mening van bepaalde geleerden of Ulama, als teken van saamhorigheid met de Moslimbroeders en zusters, die op dat moment bezig zijn de Hadj te verrichten, waarbij men zijn/haar nagels en haren niet mag knippen.

Opmerkingen.
1. De tijd van het slachten is na de sholaat ‘Idul Adh-ha tot en met de 13 van de maand Dzul Hidj-djah.
2. Het is beter om de qoerban zelf te slachten op een plaats zo dicht mogelijk waar men gewoonlijk de sholaat pleegt te verrichten.
3. Bij het slachten leest men de takbir en de du’a op als hieronder:

بِسْمِ اللهِ، اَللهُ أَكْبَرُ. اَللّٰهُمَّ هَـٰذَا مِنْكَ وَإِلَيْكَ.

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ (مِنّـِيْ وَ) مِنْ …………


BIS-MIL-LAAHI AL-LOOHU AK-BAR. AL-LOOHUM-MA HAA-DZAA MINKA WA I-LAIKA. AL-LOOHUM-MA TAQOB-BAL *(MIN-NII WA….……(indien u voor uzelf en voor andere offert) MIN ……. (de namen van de mensen, die offeren opnoemen)).
“In naam van Allah, Allah is de Grootste. Oh, Allah, dit dier komt van U en tot U zal het wederkeren. Moge U mijn offer en die van …………… (de namen van de mensen, die offeren opnoemen) accepteren."
4. Degene, die offert mag maximaal een derde van het vlees nemen, de rest wordt vers aan de armen, de gehandicapten en de behoeftigen gegeven.
5. Het is niet toegestaan om delen van het offerdier te verkopen. De slager moet niet als beloning een stuk vlees of iets anders van het geslachte offerdier krijgen. De beloning moet men zelf regelen.
6. Bij tijde van overvloed, kan een gedeelte van het vlees worden verwerkt tot vleeswaren, om die in tijd van schaarste te worden gebruikt. Dit mag men doen omdat de Islam het vermorsen van voedsel niet toestaat, al het voedsel dient men op te maken, men mag dus geen eetbare voedsel weggooien.


[ terug... ]OmhoogMaak vrienden

Assalamu 'alaikum.

Donga syukur.*

  • Dhuh Pangeran kita! Mugi Paduka paring ilham (pitulung) dhumateng kita supados kita saged syukur dhumateng nikmat Paduka, ingkang sampun Paduka paringaken dhumateng kita tuwin dhumateng tiyang sepuh kita saha amrih kita saged nglampahi kasaenan ingkang Paduka renani, tuwin mugi Paduka nglebetaken kita kalayan Rohmat Paduka wonten ing golonganipun para kawula Paduka ingkang sami sholeh.

Copyright 2002-2020