» Urip ana donya.*

Wat is dit?


Sugeng rawuh.Situs Wèb punika tinuju kagem para Sutrésna Jawa, kanthi linandhesan sesanti:
1. Memayu Hayuning Pribadi;
2. Memayu Hayuning Budi Lan TĂ©kad;
3. Memayu Hayuning Bebrayan;
4. Memayu Hayuning Bawana.

Kiriman bahan / naskah, gambar utawi informasi punapa mawon saking para Sutrésna dipun ajeng2 sanget, kalebet laporan link risak ingkang saged dipun aturaken lewat buku pertamu/gasten ingkang wonten ing nginggil punika.

Matur nuwun;
Kanthi rahayu wilujeng.
Pengurus situs: http://uriponodunyo.mysites.nl/
Bapak H. Ir. Soedirman Moentari MSc.Situs punika kanggé tiyang Jawi saking pundi kemawon. Ing situs punika panjenengan saget maringi sesuluh bab gesangipun panjenengan mboten mastani agamanipun.

Khusus kanggé Gesang Secara Islam kita ndamel situs sanés.

Gesang Secara Islam


Situs punika tasih dipun bangun, dados sabar sekedap, mboten dangu malih situs punika badhé dipun isi.

Gesang wonten ing alam donya punika namung sekedap. Paribasanipun: Namung mampir ngombé.
Kanggé nampi tamu2, ingkang kula hormati:


Para pamirsa ingkang kula hormati. Matur nemba nuwun anggenipun panjenengan kersa ningali situs punika. Tujuhanipun supados dipun mangertosi Gesang wonten ing donya punika dos pundi. Ing situs punika badhe kula salap bab kaislaman lan sanes2ipun ingkang kegayutan kalian panggesangan. Situs punika dereng dangu kula damel, pramila dereng katah susunanipun lan ugi dereng sahe sanget anggenipun situs punika kula damel. Saking panyuwunipun ingkang sami nuweni situs punika kula dipun suwun supados ngginakaken Ngoko, mila wonten ingkang kula ngangge Ngoko, ming biasanipun yen kula matur wonten ing pasamohan kula ngangge Krama. Dados yen wonten judul mawi Krama punika sampun biasa. Saking keagunganiPun Allah Ingkang Murbeng Gesang kula saged ndamel situs punika. Mila alhamdu lillaah kula dipun berkahi lan dipun paringi kekuatan supados andamel situs punika. Yen wonten kesalahanipun kula dipun serati, matur nuwun sanget atas pandorongipun panjenengan. Mbok menawi Arabipun saking situs menika mboten jelas, kula nyuwun maaf amargi Arabipun, Arab tulisan mawi computer. Dados yèn computer panjenengan mboten dipun gantos software-ipun supados saged dipun ginakaken kanggé nulis Arab, Arabipun mboten sahé. Ugi yèn Windows-ipun mboten Windows 7, Arabipun ugi kadang2 mboten jelas. Yèn kersa jelas mangga kula aturi nyerat kula léwat alamat kontak (Contact) ing nginggil puniko.

Riwayat gesang.
Tahun 1982 kula lulus saking Universiteit Wageningen sebagai insinyur (Ir.) Tropical Husbandry (Peternakan). Ing tahun punika kula bali dateng Suriname, negari kelahiran kula. Agengipun kula dumugi umur 20 tahun wonten ing Suriname. Tahun 1982 - 1984 kula nyambut damel wonten ing Kementrian Petanian, Rajakaya lan perikanan (Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij). Tahun 1985 - 1993 kula dados dosen wonten ing Anton de Kom Universiteit van Suriname bagian Facultas Ilmiya Teknologi (Faculteit der Technologische Wetenschappen). Kula mbelajari ilmu Rajakaya, peternakan, genetic (Veeteelt wetenschappen (Tropische Veeteelt, Veevoeding, Gezondheidsleer der dieren en Fokkerij (Genetica)). Ing tahun 2002 kula kulia wonten ing Universiteit van Leiden lan lulus dados Master of Science bab biologi (MSc.).
Sak punika kula sampun pensiunan.
Bakdanipun kulo sampun mendigitalaken belajaran biologi sak punika kula tasik ribet mendigitalaken pelajaran Islam, mulai kalian menulis Arab Quraan kalian komputer lan ilmu Tajwid.

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Assalamu 'alaikum.

Donga syukur.*

  • Dhuh Pangeran kita! Mugi Paduka paring ilham (pitulung) dhumateng kita supados kita saged syukur dhumateng nikmat Paduka, ingkang sampun Paduka paringaken dhumateng kita tuwin dhumateng tiyang sepuh kita saha amrih kita saged nglampahi kasaenan ingkang Paduka renani, tuwin mugi Paduka nglebetaken kita kalayan Rohmat Paduka wonten ing golonganipun para kawula Paduka ingkang sami sholeh.

Copyright 2002-2020