»
Bebojohan.*

Wat is dit?

Tujuhané wong bebojohan cara Islam.
Wong sesomahan iku ora mung kanggo kapreluwaning nguja syahwat wahé, nanging karo tujuhan kanggo nanduraké winihing manugsa, supaya bisa ólèh turunan sing apik. Dadi pamilihing bójó iku kudu sing ati-ati banget.
Dawuh√© Gusti All√īh ing Kitab Suci Al Qur'aan (Q. 4 An-Nisaa‚Äô19) kaya mangk√©n√©:
He para wong mukmin kabèh, ora halal tumrap sira ndarbèni wanita kalawan peksan, lan sira aja padha anyegah marang dhèwèké menawa arep rabi manèh kara wong lanang liya, pamrihira supaya bisa angilangaké sapèrangan bandhané kang wus sira wènèhaké marang dhèwèké, kajaba yenta wanita mau wus terang anggoné laku nistha.
Lan supaya sira padha srawunga marang para wanita mau kalawan becik-becik. Ing mangka menawa sira padha gething marang dh√®w√®k√©, mangertia sawijining barang kang sira gethingi iku muga-muga ana ing kono All√īh andad√®kak√© kabecikan kang ak√®h.

NGG√ďLEK B√ďJ√ď.
Sarat-saraté nggólèk bójó.
1. Rupané.
2. Akhlaqé (budi pekertiné).
3. Agamané.
4. Dunyané.
5. Keturunanné.


Sarat nomer 1: Rupané.
Rupané sing ngganteng utawa ayu iku ya perlu banget, ming kudu di dasari agama. Menawa sing wedok rupané ayu, sing lanang mesti marem atiné. Semono uga menawa sing lanang ngganteng, sing wédok uga mbededek atiné. Nanging kudu ati-ati. Jaman saiki akèh wanita ayu, jalaran ora di dasari agama, klakuwané èlèk. Ayuning rupané mau di obralaké, saben wong lanang kena tuku. Semana uga akèh jaka sing ngganteng, nanging rèhné ora di dasari agama, klakuwané dadi èlèk. Rupané ngganteng ming dadi playboy utawa cara spanyol dadi Don Yuan lsp.

Sarat nomer 2. Klakuwané (akhlaqé/budi pekertiné).
Tumrapé wong Islam, agamané lan klakuwané/akhlaqé dadi siji, sebab agama iku sak wijining sarat sing perlu banget kanggo nyitak (ndidik) budi pekertiné wong supaya apik. Dadi saben wong Islam iku klakuwané kudu apik. Déné menawa wong Islam sing ora apik klakuwané, upama kepingin urip dhéwé, srakah, nylèwèng (korupsi), nganakaké duwit (riba'), anggak, drengki, srei lan sak pituruté. Wong Islam sing kaya mangkono kuwi ora ngerti tujuwané agamané, jalaran ora ngerti maknané Qur'aan lan Hadits. Dadi wong Islam sing kaya mangkono kuwi kena di wastani: Wang sing pinter jengkelat-jengkelit kaya ngono waé.

Sarat nomer 3. Agamané.
Kanggo wong Islam menawa arep emah-emah/nikah, sing perlu banget. Agaman√© kudu padha agaman√©. Amarga jejodohan sing padha agaman√© iku tujuhan√© panguripan ana ing alam donya lan uga kanggo mbesuk ana ing alam akherat. Adat-istiadat iku iya kelebu tindakan ingkang gegayutan karo alam kekaron√© iku mau. Dadi adat ingkang ora crah karo syariat√© agama Islam, di tindakak√©, supaya ol√®h ganjaran√© kanggo Suwarga. Kajaba iku pancen di dawuhak√© dening Gusti All√īh yen wong Islam iku kudu emah-emah/nikah karo wong Islam. Ora kena wong wadon Islam nikahan karo wong lanang sing anduw√®ni agomo liyo. Wong lanang Islam kena rabi karo wong liyan√© Islam, ming wong wadon iku kudu ngrasuk agama Islam disik.

Sarat nomer 4. Dunyané.
Senajan jaka/prawan mau turunané/anaké wong ora nduwé, nanging jaka/prawan mau anggonné ngibadah taqwa, luwih apik di jodohaké luwih-luwih yèn jaka lan prawan mau wis padha trésnané (trésna-tinresnanan). Elinga yèn manungsa iku di lahiraké tanpa pangkat, rajabrana, mas, gedong lan sak pituruté. Awaké dhéwé iku nalika bayi udha mblejet. Sak mono uga yèn mati uga ora nggawa apa-apa mung di buntel mori sak suwèk, jalaran yèn uda mblebet kaya déné nalika di lahiraké, tak kira sing padha layat gila.

Wong urip iku anduw√®ni kanca 3 werna; nanging menawa wis mati kancan√© sing 2 ora gelem m√®lu. Sing tetep setya tansah melu ing donya ugo ing akherat iku mung siji, iya iku amal√©. Mila menawa wong ngerti bab agama sing saktemen√©, wong mau ora bakal kekak√®an petingka nalika urip ana ing donya (ora brah-br√®h/royal, korupsi, mitenah, srakah, riba lsp.), awit mung mbutuhak√© mangan sak pulukan lan sandangan sasuw√®k wa√© kok di r√©wangi: ngrampok, mat√®ni wong, korupsi, mitena lsp. Lelakon sing √®l√®k kaya mangkono bakal di adili dening Gusti All√īh ana ing dina kiyamat/dina piwales.

Sarat nomer 5. Keturunan.
Senajan prawan utawa jaka iku tedak tutun√© wong lumrah wa√©, nanging menawa jaka utawa prawan mau toat banget ngibadah√© (taqwa) lan rupan√© nengsemak√© manah lan jaka lan prawan mau wis saiyek sa√©kapraya (wis trisna tumekan√© pati) apik di nikahak√©. Tak aturi enget y√®n asal√© manungsa ana donya iki kab√®h katurunan√© nabi Adam lan ibu Hawa sing di gaw√© sangka lemah sing jember. Dadi All√īh ora nggaw√© manungsa sing sangka emas, inten, barliyan, rob√®n lsp. Menawa ana wong sing rumangsa menawa awak√© luwih apik tenimbang wong liya (lumrah√© golonganing ningrat) iku mung gaw√©han√© manungsa dh√©w√©.

Tumraping Gusti All√īh manungsa sing luwih dhuwur derajat√© kuwi manungsa sing nindakak√© dawuh√© Gusti All√īh lan ngedohi larangan√© Gusti All√īh. Ora k√®tang wong mau mung wong tani ing desa, menawa dh√®w√®k√© taqwa marang Gusti All√īh iya dh√®w√®k√© iku sing luwih mulya, jalaran mbesuk mesti mlebu Suwarga. Kosok balin√© senajan keturunan√© ratu sing sugih banget utawa pangkat√© dhuwur banget lsp iku y√®n mati ora nggawa apa-apa sing katut mung amal√©.

Pergaulané wong lanang lan wong wadon.

1. Lanang lan wadon anduwèni tanggung jawab bab jejodohan lan sesomahan. Dadi sing mulang anak iku ora mung ibuné ming uga bapaké sing kudu mulangi lan mènèhi conto kang apik.
2. Lanang lan wadon kudu sing sabar nuhoni kuwajiban keamaningkeluarga. Dadi ora ujas-ujus nindakaké sing durung di pikir sing apik.
3. Lanang lan wadon anduwèni kuwajiban lan tanggung njawab nglestarèkaké keluwarga ana ing masarakat ing wektu iki. Dadi nggunakaké apa waé sing di paringake dening Pangeran supaya bisa merkembangaké keluwarga luwih apik.
4. Lanang lan wadon bebarengan tanggung jawab bab nggulawentah anak2 lan maringi keayoman. Maksudé: tumrap badané, rohaniné lan ndorong bab nggolèk ilmu pengetahuan donya akhérat.
5. Kuwajibané wong lanang sak jeroné bebojohan supaya langgeng tresna-tinresnanané. Wong lanang kudu bisa nahan hawa nepsuné supaya ndisikaké anggoné sing wedok olèh bebungahané, amarga tumrap wong lanang iku gampang tenimambung wong wadon. Dadi yèn saresmi ndisikaké anggoné wong wadon sing olèh bebungahané banjur sing lanang

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Assalamu 'alaikum.

Donga syukur.*

  • Dhuh Pangeran kita! Mugi Paduka paring ilham (pitulung) dhumateng kita supados kita saged syukur dhumateng nikmat Paduka, ingkang sampun Paduka paringaken dhumateng kita tuwin dhumateng tiyang sepuh kita saha amrih kita saged nglampahi kasaenan ingkang Paduka renani, tuwin mugi Paduka nglebetaken kita kalayan Rohmat Paduka wonten ing golonganipun para kawula Paduka ingkang sami sholeh.

Copyright 2002-2020