» Tembung-tembung songko tafsir Al Qur'an*

Wat is dit?

aber : cabar, ngabar, ora mandi
adiluhung : luwih luhur
adreng : péngén banget
ajeg-ajegan : terus-terusan
ajèn-ajèn : diyan cilik kang ana uceng-ucengé, sentir
amahyahaken : medal, nyaèni
amawong mitra : kekancan
ambabahak : dora, ngapusi
ambalubuk: ngloropaké
ambawa: wiwit
ambicara : omongan
ambirat: mbrantas
amelahi : ngebaki
amisudha : ngepyakaké, nyeksèkaké
anawung bendu : nandhang sangsara
andaga : mbaléla, mancal, jejak, nerak
andarpati : soroh pati (nglalu)
andurusi : ngliwati, ngluwihi
anggo : awak
angrentakaken : maringaken
anjajaruhi : ngisruh
anjangkung : cawé_cawé (ngréwangi), ngawal
anyampahi : ngregedi
anyitra : anyerat
atindak dudu : tindak nasar
aweraning : laranganing

babad : sejarah
babaratan : khabar
babranahan : tumengkar, drebala, gumrayah
balubuk : lebu
bancana : karusakan
bandrèk ; tumindak saresmi dudu bojoné
bathon : kerja bebarengan golèk bathi
bawa-anggit : pikiran
bebendu : walat
bento : bodho
bèrbudi : sugih pangapura
bethathan : kasatan
bithing: kempit
bobolèhan : papantes, pangrimuk
bontos : pol, ora ana terusé
brekunung : mbeguguk, pengkuh, puguh
bubukanira : lekasé, wiwitané
burus : lempeng, jejeg, lurus
buta jengan : asor. ina karepé

cacak: umumé
cacut : duraka cilaka
careming : golongan, campuhing, sih
cawuh : campur
cecala : tandha
cecengkuhan : dredah, mumungsuhan, béda pikiran
cingkrang : répot
cremèdan : omongan kang ora ana gunané
cubluk: bodho
cures : lebur, entèk
curna : rusak
curnanipun : rusak, remuk, ajurdadana : pawèwèh

darapon : supaya
dardanipun : jajahanipun
dielud : diweleg
diya-diniya : gojag-gajeg, antarané iya apa ora
dogma : kapercayan baku kang ora bisa diowahi
doracara : ngapusi, apus_apus
dumilah anelahi : murup kàng padhang

ecos : pas, wangun, pantes
enggel : pokok
entar : ngibarat, kaya-kaya
ewonipun : sapérangan, sagolongan

gagancangan : cepet-cepet
ganda : ambu
gandar : rupa
gandrung : kapéncut
gawok: gumun, ngungun, èlok
gembleng: wutuh
gendra : ramé, cocongkrahan
gerban (gerba) : ringkesan, (ringkes)
ginagulung : dilatih, dipengaké
greng-grengan ; babarengan (énggal rampung)
groboh : croboh
gumana : wutuh, golong-gilig
bardanipun : napsunipun

jadhug-jadhug : gedhé-gedhé
jaya : ampuh, unggul, sakti
juru pantawis : nglantaraké

kabirat : kabrastha, kabucal
kala kadhing : kala-kala
kalawis : réka-daya upaya
kalèpyen : kelalèn, ketlingsut
kalunas kaliyan cinidra : dipatèni karana dipitenah
kamayan : wong pinter nyulap, tukang sulap
kanin : tatu
kantaka : tiba kantep
kanthak-kanthakaken : dièmpèr-èmpèr
kapanduk : kepregok, konangan
kapidara : tiba sangka papan kang dhuwur banget
kapintonaken : kapatah, jaluk, tata, nyuwun, pinta, tuladha
kapracondhang : keplayu
karonanira : sabab-musababé
kasantikan : kapinteran
kasdu : satuju, rena, remen
kasuran-surang : keponthalan
kathithih : kasoran
katum : tuwuh, thukul
kawarsitakaken : katerangaké
kawicaksanan : pratikel, iguh
keblabak : keblasuk
kemengan: lalamisan
kéndhang : lunga
kewer : paéka, siksa
kodheng : tiwas, mumpung
kodhengi : ngertèni, dimaksud
konthit : asor, mburi déwé
kumacelu : kepéncut, kesengsem
kumed : cethil

lalawora : ora ana paédahé, omong kosong
langkah-lengkoh : ora jejeg
lantip : landhep
larih : tuju
lekas : pratingkah
lekas: wiwitan
lelethek : jember, rereged
lentéra : lampu kanggo madhangi
lèrègipun : lajengipun, sak teruse
lesah amarlupa : rekasa, prihatin
linggar : lèngsèr, lunga, jengkar
linungsir-lungsir : diapik-apik
luhung: kuncara
lumantaripun : saterusé
lumantha : saterusé
lungsir : kalung kain pethak kanggo kéwan ingkang badhé dipun pragat

makardi : anggawé, makarya
maladsih : nom-noman
mandhagi : pantes, asri
manuara : kaladuk, ala
manukara : manis
marma: mula
marsitakaken : ngatonaké
marsudi : ngupaya, ngupiya
marwani : ngembari
maspaosaken : waspada, anggatèkaké
mastuti : ngastokaké, nengenaké
matumpa-tumpa : tumpuk-tumpuk
mawang: sumelang
mbidhung : mblithuk, ngapusi
mblasar : murang tata
mbobolèhi : mantes-mantesi
membat : jlimet, tliti
mempen : sinimpen, ndhelik, nyepi
merdèni : negesi
milaur : nalisir, ora nurut, kepara, olèh-olèhané
milawani : mumungsuhi
misuwur : kondhang
mitra sinorowèdi : kanca raket
miyos: metu, mijil, liwat
mluwah-mluwah : mubra-mubru, akèh banget
moganipun : pokal
mracéka : maéka supaya sangsara
mudhadhamèng : asar, nistha
mugen : sregep, tewekel
murwani : nuruti
muspra : tanpa guna
muta-tuli : tutup mata, tutup kuping (pu-guh. pengkuh ing pamanggih)

ndhedheki : nuthuk karana manet
nedhak sungging : niru-niru
ngamandaka : ngabaraké
ngedhèng : ngeblak, pamèr, umuk
ngedumèl : grundel
nggawokaké : ngumukaké
nggelak: nyrempeng
nggigoni : ngregeti, ngruweti
ngigit-igit : banget sengité
nglangsur : suntrut
nglimputi : nyakup
ngrarapu : arih-arih
ngretèhaken : maringaken
ngrudati : mikéraké
ngudanéni : kuwasa, meruhi sekabèhé
ngulandara : saparan-paran
ngureng : tatu kangjera
nguwuh-uwuh : bengok-bengok
nguyang : golèk tambah, kulak
nrenjuhi : pilih-pilih, mrangguli
nyagemol : njujug atiné
nyanyamah : ngala-ala
nyasmitakaken : wara-wara, ngabaraké
nyinthung : ngglembuk
nyukarta : pitenah
nyumpi : rupak, rupek, sumpel
nyundhuk : cocok

padha : rampung
palacidra : kacilakan
pambalasar : kaluputan
pambayun : pangajeng
pamecut : pendhorong
pamijang : katerangan
pancasan : pangadilan
pancer : pimpinan suku (trah)
pandalih : pandakwa
pandam-pandom : pedhoman, yekti
pandhalih : alasan
pandhalih : panyana, panyakra-bawa
pandhedhepan : pintu
pandhodhotan : papaès. lalamisan, samudana
pandulu : pandeleng
pangebang-ebang : pangancam
pangéram-éram : kaélokan
panggrayang : pangrasa
pangrabasa : serangan, pangroyok
panjang-punjung : dawa tur luhur (dhuwur)
panjelih : préntah
pantawis : perantara
panulung : tulung
panyéda : panacad
panyungga-nyungga : mundhi-mundhi
papada : dlamakan
para-marta : adil sabarang lir
pepeka : suwala, sumaya
pineca : katerangan cekak
pinrih : pamrih, supaya
piridan : conto, urut, èmper
pitajeng : pitados
pituas : tebusan, upah
piweca : katerangan kang bener
polosaran : kocar-kacir
prancos : pranyata
prasapa : janji
pratélan : bab
prawasa : remuk, ajur, rusak
pulang lulut : raket banget
pupunthon : pok-poking
purengen : nesu banget
purwaka : wiwitan
puwung, di-: ditrimakaké (dianggep wis prayuga) marga ora bisa olèh kang luwih prayuga

raina-dalu : awan-bengi

sadhiya-sadhiya : tata-tata
sagemblengipun : sak komplité
sajeng : arak, ombèn-ombèn kang marak-aké mabok
sakuthon : gabungan
salwiring : sakwernané
samendhang : eyup-eyup, kaeyupan
samendhang : slingkuh, cumbana
sanépa : umpama
santolan : alasan
sareman : utangan
sarjana sujana : wong kang wasis
sarju : sarujuk- satuju
sasanti : dedonga, mumuji
sasatunganing : kabacut, kadhung
sasmita : piweling ghoib
sawéga : niat tumandang
sawègung : sarwa agung
semang-semang : ragu-ragu, mamang
sinandi : simbul, pralambang
sinasaban : karambah, kasrambah
singat : bijig, sundhang
singlar : éndha
sinudarsana : disunggata, dialembana
sinung : tur, lan, enggong (kasinungan : kanggonan)
sludhah : diuja
songgarunggi : ragu-ragu, semang-semang
sosongaran : umuk-umukan
sotak : raos, cipta, manah
sothah : èstu, tenan-tenan
sumamar : ora ketara
sumawar : ora cetha
sumené : ngaso, lèrèn
sumengko : agé-agé
sumingid : didhelikaké
sumiwi : dhedheku
sumiyar : sumebar
sumomrong : ngelak, kasatan, rasa panas sangka sinaré panas
sunariranipun : caket, rumaketing awak, wuwujudan
sungkem : sembah, sujud
sungsang buwana balik : tumpang suh
supaos : sumpah
supé purwaduksina : ora éling suprandéné : éwasemana
susulang : susuluh, piwulang
suwakan : panduwa, bantahan
suwak-sinuwak : cecengkahan

talanakan : rahim
tambuh : éthok-éthok ora weruh
tandhekaken : diumpamakaké
tatales : landhesan
telenging : jeroning
tembé : lagi waé
tendhag : angger-angger
tétéla : cetha nyata
tirta pulangyun : mani
trawaca :jelas, terang
tuladha : conto
tulus : suci
tumahing : dadiné, nyatané
tumbèn : kadingarèn

untan-untan : barisan unta
upojiwa : pakaryan
ura-ura : rurusuh

walagang : jaragang
walaka : blaka
wandan : bodho
wangkot : mbeguguk
warsita : wangsit, bèbèran
wasita : pitutug ular-ular
wedhar : pangucap, ngandika, nerangaké
wewalak : siksa pidana
wewelak : aturan, pangéram
wewengan : wawaler
widhungan : ngruntel, mlungker
wijang : jelas
wilasa : welasing Allah
wileting : irama
wisuna: cilokoa
wuk : mesthi waé
wukaken : disepèlèkaké
wutang : kanyatan
wuwuh-wuwuh : imbuh-imbuh

yakti : bener, nyata, ora ngapusi
yuda : perang

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Assalamu 'alaikum.

Donga syukur.*

  • Dhuh Pangeran kita! Mugi Paduka paring ilham (pitulung) dhumateng kita supados kita saged syukur dhumateng nikmat Paduka, ingkang sampun Paduka paringaken dhumateng kita tuwin dhumateng tiyang sepuh kita saha amrih kita saged nglampahi kasaenan ingkang Paduka renani, tuwin mugi Paduka nglebetaken kita kalayan Rohmat Paduka wonten ing golonganipun para kawula Paduka ingkang sami sholeh.

Copyright 2002-2020