»
AllĂ´h - Tembung kanggo agama Islam.

Wat is dit?


Tembung Allôh, tembung aran kanggo nyebut Dzat Ingkang anané sangka kekarepaNé awaké dhéwé, ngemot sak warnining sifat sempurna. Tembung Allôh iku ora naté kanggo njenengaké barang kajaba Pangéran ingkang
Sejati, lan gemot sekabèhé "asma'ul-gusna" (jeneng sing apik banget, 99 cacahé). Awit sangka iki, tembung Allôh iku jenengé Pangéran, ora ana sing padha ing basa liya.
Mila tembung Allôh iku ora mung Pangéran kaya sing di gunakaké ing agama liya.
Tembung AllĂ´h iku ngemot:
Panjenengané, Allôh iku Sawiji. Ora peputra lan ora pinutrokaké. Lan ora ana siji-sijia kang madhani Panjenengané. Dadi tembung Allôh iku ora kena di bandingaké karo tembung Pangéran ing agama sak liyané agama Islam.[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Assalamu 'alaikum.

Donga syukur.*

  • Dhuh Pangeran kita! Mugi Paduka paring ilham (pitulung) dhumateng kita supados kita saged syukur dhumateng nikmat Paduka, ingkang sampun Paduka paringaken dhumateng kita tuwin dhumateng tiyang sepuh kita saha amrih kita saged nglampahi kasaenan ingkang Paduka renani, tuwin mugi Paduka nglebetaken kita kalayan Rohmat Paduka wonten ing golonganipun para kawula Paduka ingkang sami sholeh.

Copyright 2002-2020