» Urip ana donya.*

Sugeng rawuh.

Situs Wèb punika tinuju kagem para Sutrésna Jawa, kanthi linandhesan sesanti: 1. Memayu Hayuning Pribadi; 2. Memayu Hayuning Budi Lan Tékad; 3. Memayu Hayuning Bebrayan; 4. Memayu Hayuning Bawana. Kiriman ...

lees meer...Ga verder

» Sarungan.*
Nganggo sarung.
Wong Jawa iku ana ing ngendi wah pasti seneng nganggo sarung. ...

lees meer...Ga verder

» Pangur.*
Pangur. Pangur iku adat Jawa ingkang di anakak sak durung bocah wedk/lanang dewasa. Untu sing landep, untu 6 ing gusi dhuwur di kikiri, supaya untun bisa padha dawan. Dadi untun ora dhawa cendhk. Maksud: Supaya mn dadi wong sing wis dewasa ing akal pikir. Ana madksud liyan: Supaya yen ngguyu bn ketok ayu/ganteng. Ana katerangan yn ...

lees meer...Ga verder

»
Bebojohan.*
Tujuhané wong bebojohan cara Islam. Wong sesomahan iku ora mung kanggo kapreluwaning nguja syahwat wahé, nanging karo tujuhan kanggo nanduraké winihing manugsa, supaya bisa ólèh turunan sing apik. Dadi pamilihing bójó iku kudu sing ati-ati banget. Dawuhé Gusti Allôh ing Kitab Suci Al Qur'aan (Q. 4 An-Nisaa’19) kaya mangkéné: ...

lees meer...Ga verder

»
Allôh - Tembung kanggo agama Islam.
Tembung Allôh, tembung aran kanggo nyebut Dzat Ingkang anané sangka kekarepaNé awaké dhéwé, ngemot sak warnining sifat sempurna. Tembung Allôh iku ora naté kanggo njenengaké barang kajaba ...

lees meer...Ga verder

» Idul Adha 2011 Rachmatullaah Islam - Sint Michielgestel - Noord Brabant *

Takbiran - Lagu Jowo Suriname.

Imam: ...

lees meer...Ga verder

»
Digi Quran School
Digi Quran School
Stichting Digi Quran School. De Digi Quran School is een stichting die tot doel heeft alternatieve leerwegen aan te bieden aan leerlingen die de Qoer'aan op een hedendaagse manier willen leren. Er wordt lesgegeven in: 1. Qoer'anisch Arabisch schrijven met de computer. 2. Verzen uit het hoofd leren ...

lees meer...Ga verder

» Donga2 kanggo penyakit.*
Dunga nalika sakit panas.
بِسْمِ اللهِ الْكَبِيْرِ نَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ وَمِنْ شَرِّ النَّارِ.
BIS-MIL-LAAHIL KABII-RI NA-'UU-DZU BIL-LAAHIL 'A-DZII-MI MIN SYAR-RI 'IR-QIN NA-'AA-RIN WA MIN SYAAR-RIN ...

lees meer...Ga verder

» Donga awal tahun.

Du'a New Year

Donga awal tahun.
Kelawan asma Allôh kang Maha Murah Maha Asih.

Sedaya pangalembana kangunganipun Allôh Pangéran ...

lees meer...Ga verder

» Kaluhurané Allôh
Abdullah bin Umar r.a. nyariosaken bilih Rosululloh s.a.w. ngendika, nalika panjenengane khutbah Jum'at ana ing mimbar: "Suwarga gumelar ana ing asta tengenE Maha Suci Padukane, linangkung kaluhuranNe, adoh sangka kemusyrikan kang padha diucapake," Sak banjure Rosululloh ngendika yen Alloh ta'ala paring firman, "Ingsun sawiji wujud kang andarbeni kekuwatan ...

lees meer...Ga verder

» Hadits - Cara urip ana ing donya.*
Hadits. Islam punika agami ingkang leres. Ajaran kitab sutji Al-Qur'an jangkep lan sampurna. Dnten panutanipun Ingkang Minulya Kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. nuladhani wutjalipun kanthi sampurna. Pangandikan sarta solah bawahipun Kanjeng Nabi sanget tandes nabet ing manahipun para sahabat. Sak sampunipun seda, salah satunggaling ...

lees meer...Ga verder

» 'Idul Fitri.*
'Idul Fitri. Idul Fitri (Basa Arab: عيد الفطر �Īdu l-Fiṭr) iku dina riyaya umat Islam sing tiba ing tanggal 1 Syawal jroning penanggalan Hijriyah. Amarga cara netepak� tanggal 1 Syawal sing didhasarak� marang per�dharan rembulan kasebut, mula Idul Fitri utawa Dina Riyaya tiba ing tanggal sing b�da saben taun y�n dideleng ...

lees meer...Ga verder

» Khutbah Idul Adha 2010*
Khutbah Idul Adha: Kisah Keteladanan Keluarga Nabi Ibrahim a.s. Hadirin Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, Di pagi hari yang penuh berkah ini, kita berkumpul untuk melaksanakan shalat Idul Adha. ...

lees meer...Ga verder

» Korte soerahs uit het hoofd leren - Ngapalake Soerat2*
Korte Soerahs Metode anyar: ngapalake Al Quran nganggo metode digital Yen pingin ngapalake suratan sing cendak, panjenengan bisa tuku buku cilik iki karo CD-ne loro. CD iki bisa diputer karo CD-player biasa utawa sing ana ing mobil panjenengan. Dadi karo nglakokake montor/mobil ngiras pantes ngapalake suratan dadi terus di ganjar dening ...

lees meer...Ga verder

» Lagu-lagu Tercinta.
Kangg ingkang ngunjungi situs puniko. Sugeng mirengaken.

lees meer...Ga verder

» Kumpul karo bojone.*
Dawuhe Gusti Alloh ana ing Quran Sutji, surat Al Baqoroh, ayat: 223.
Jawane kaya mangkene: Bojomu iku sawahmu (panggonan kanggo nyebarake wijimu), mula sakarepmu nggonmu ngumpuli turu ...

lees meer...Ga verder

» Mala-ekat.*
Yn awak dhw ndelok/ndeleng jeneng2 mala-ekat iku, sakabh sangka kitab Injil. Jeneng2e mala-ekat lan nabi ana ing kitab2 suci Al Quran sangka agama Islam lan kitab Injil sangka agama kristen iku padha amarga sumbere padha wae. Ana panjelasan ing ngisor iki tak terangake jenenge mala-ekat2 lan jenenge kitab2e.
Kejawen - Layang Jayabaya ...

lees meer...Ga verder

» Ngapalak soeratan sangka Quran.*
Korte Soerahs Metode anyar: Ngapalak suratan sinaosa ora bisa maca Arab. Ana wong akh sing ngagemi agama Islam, ming ora bisa maca Arab amarga wis padha tuwa lan nalika isih cilik ora belajar ngaji. ...

lees meer...Ga verder

» Paribasanan.*
Paribasan 1.

Sumber: Raden Mas Satria http://facebook.com/satriyo25 Paribasan 2. Tgo larane ora tga patine:Tga nglarani, nanging ora tga yn nganti mati. Umum, paribasan iki ...

lees meer...Ga verder

» Perkenalan.*
Perkenalan.

.بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

.اَلسَّلَامُ ...

lees meer...Ga verder

» Qurban - Offeren.*
Bab Qurban. Amargi bab qurban punika raket sanget kaliyan upacara sholat Idul Adh-ha, bade kula ngaturaken ugi ing ngriki ingkang ngengingi bab Qurban. Tembung Qurban punika miturut basa Arab tegesipun nyelakaken ingkang ateges ngibadah sarana nyembeleh kewan ingkang tujuanipun supados kangge lantaran nyelak dateng Allah taaalaa. Dn qurban ...

lees meer...Ga verder

»
REJEBAN.*
REJEBAN
Punika intisarining nasehat ingkang sampun kula paringaken tumrap pamireng radio. Mangga langkung rumiyin kita ngunjukaken syukur ing ngarsaning Allah SWT. (Subehanahoe Wa Ta'alaa) ingkang sampun paring rohmat taufiq saha hidayah dateng kita sedaya supados kita taksih tetep iman dumateng ...

lees meer...Ga verder

» Penanggalan - Masehi - Jawa.*
» Al Qur'an*
Al Qur'an. Al Qur'an kuwi kitab sucin agama Islam. Wong Islam percaya yn Al Qur'an iku puncak lan panutup wahyu Allh kanggo manungsa. Pelajaran kuwi di belajarak marang Nabi Muhammad s.a.w. kanthi lantaran Malakat Jibril. Meturut basa Arab, Al Qur'an iku teges "wewacan" utawa "kang diwaca bola-bali." Ukara kuwi sangka "QORO-A" (قرأ) ...

lees meer...Ga verder

» Romadhon.*
ROMADHON
Donga yn weruh Hilal (Bulan tanggal sidji) "Allh Ingkang Maha Agung, Yaa Allh mugi Hilal (bulan tanggal sidji) dipun limpahaken dumateng kita ...

lees meer...Ga verder

» Suratan2 - Al Faatigah - Al Ichlaash - Al Falaq - An Naas.

Surat Al Faatigah.
سورة الفاتحة

بِسْمِ ...

lees meer...Ga verder

» Syi'ir.*
Syi'ir 1. Urip ana ing donya iku mung sedhlok, Anggon urip aja menggak menggok, Tertip anggon padha sholat, Supaya Allh bisa maringi rohmat. Muga-muga Gusti Allh paring rohmat marang kita, Supaya kita bisa manggon ana ing Suwarga, Sholat iku sanggune kita ana ing Dina Kiyamat, Kanggo tetukon semubarang ana ing Alam Akhirat. Jaman ...

lees meer...Ga verder

» Syukur marang Allh.*
Matur nuwun marang Gusti Allh. Para sedulur ayo padha nindakake perintahing Allh sing di dhawuhake ana Kitab Suci Al Quran. . Maksude nindaki perintahing Allh karo ngarep2 ganjarane ming uga wedi karo siksaNe, kanthi kaya mangkono iku awake dhewe bisa nambahi ketaqwaane awake dhewe marang Allh. Sing kaya mangkono kuwi supaya satemene uripe ...

lees meer...Ga verder

» Slamet dinten Riyaya 'Idul Adha.*

أَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ ...

lees meer...Ga verder

» Sholaat.*

De Wudhu.Caranipun wudzu. 1. Masuh tangan dumugi ugel2 sarana ...

lees meer...Ga verder

» Sasi Sura - sasining nabi2.*
Merèngeti Sasi Sura.
I. Sasi Suro/Muharrom Sura utawi Muharam punika santun sepindahan wonten Kalèndher Jawi Islam. Tumraping tiang Jawi, santun punika dianggep wigati sanget amargi dados santun ingkang sepindahan. Ing santun Sura punika sawetara masyarakat Jawi tasik mrèngeti kanthi manembah dumateng Gusti ingkang ndamel gesang. ...

lees meer...Ga verder

» Tembung-tembung songko tafsir Al Qur'an*
aber : cabar, ngabar, ora mandi adiluhung : luwih luhur adreng : pngn banget ajeg-ajegan : terus-terusan ajn-ajn : diyan cilik kang ana uceng-uceng, sentir amahyahaken : medal, nyani amawong mitra : kekancan ambabahak : dora, ngapusi ambalubuk: ngloropak ambawa: wiwit ambicara : omongan ambirat: mbrantas amelahi : ngebaki ...

lees meer...Ga verder

» Tembang dolanan.*
Tembang dolanan 1 Sluku-sluku bathok. Sluku-sluku bathok Bathok la-lo Si rama menyang Solo Olh-olh payung motha Di gelar nng ngisor nangka Tak jenthir lololobah Wong mati ora obah Nek obah medeni bocah Nek urip golkna dhuwit Ditukokna beras olh sak jimpit Diliwet dadi intip Sambelna lombok riwit Kepedesen ...

lees meer...Ga verder

» Tukang menyanyi Jawa*
Tukang menyanyi Jawa Tukang menyanyi Jawa sangka Suriname menyanyi nganggo basa Jawa, basa Suriname, basa Inggris lan basa Landa. Basa papat iki wis biasane tumrap wong Jawa ingkang setenga tuwa. Ming pemuda2 jaman saiki, sing akeh wis ora bisa omong Jawa, omong basa liya2ne iku wis biasa. 1. Oesje Soekatma
...

lees meer...Ga verder

» Uluk salam.*
Cara ngaturi salam. Bangsa Welandi menawi uluk salam ing wanci endjing, siang lan ndalu, tembungipun piyambak2. Goede morgen = sugeng enjing (selamat pagi) Goede middag = sugeng siang ( selamat siang) Goeden avond = sugeng ndalu (selamat malam) Goede nacht = sugeng ndalu (langkung jam 12 ndalu) (selamat malam) Bangsa Inggris ...

lees meer...Ga verder

» Ucapan Basa Jawa.*
Ucapan basa Jawa 1. Karep wong nyatur alaning liyan iku betk mung arep nuduhak becik awak dhw. Yn sing diajak nyatur wong kemplo, pamrih sing kaya mangkono mesthi katekan. Nanging tumraping wong mursid : "Wong kang ngumbah rereged ing awak sarana migunakak banyu pecern malah saya nuduhak blentong awak". Ucapan basa Jawa 2. Menawa ...

lees meer...Ga verder

» Urip secara Jawa - Saresmi - Mitoni - Puputan - Tetekan
Saresmi. Dawuhipun Gusti All�h ingkang kasebat ing kitab suci Al Qur'an wonten ing nginggil punika kados mekaten: Tegesipun : Bojomu iku sawahmu/tegalmu (panggonan kanggo nyebarak� wijimu), mula sakarepmu nggonmu ngumpuli turu bojomu iku lan padha gaweya ngamal kanggo awakmu. Padha wediya marang All�h, lan padha ngretiya y�n ...

lees meer...Ga verder

» Ucapan Islam.*
» Video Islam
Tombo Ati - Djowo Tombo Ati iku limo perkorone Kaping pisan moco Quran lan maknane Kaping pindo sholat wengi lakonono Kaping telu wong kang sholeh kumpulono Kaping papat kudu weteng ingkang luwe Kaping limo dzikir wengi ingkang suwe Salah sawijine sopo biso ngelakoni Mugi-mugi Gusti Alloh nyembadani Sugeng midangetaken. lees meer...Ga verder

»
Websites Ir. S. Moentari MSc.
Websites van Ir. Soedirman Moentari MSc. University lecturer: Tropical Animal Husbandry and Genetic. First degree lecturer: Biology Lecturer: Javanese language and Digital Quran.
1. Digital Quran Learning Method.
De ...

lees meer...Ga verder

» Yaasinan - Korte soerah's*
Katerangan buku2lees meer...Ga verder

» Yaasinan*
Tahlilan - Surah Yaasin. Aku wis gawe buku kanggo tahlilan di jenengake: Yaasinan Isining ana ing ngisor catetan iki. Buku iki di tulisi karo - Arab - Arabe di latinke - maksude Arabe di Jawake lan di Landake. Sinaosa ora bisa Arabe yen melu tahlilan bisa melu maca. Dadi bisa menarik sapa wae sing nekani pemahosan Kitab Suci Al Quran. ...

lees meer...Ga verder

» Nikah bahasa Indonesia.*
Delapan hal yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan suami - istri. I. Suami. 1. Mencela istri dihadapan orang lain. 2. Memerintah istri dengan semena-mena. 3. Mudah menerima aduan orang lain tentang kejelekan istri. 4. Meninggalkan rumah, pada waktu orang harus ada di rumah. 5. Lekas marah terhadap istri. 6. Bermaksiat dan berlaku serong. 7. ...

lees meer...Ga verderMaak vrienden

Assalamu 'alaikum.

Donga syukur.*

  • Dhuh Pangeran kita! Mugi Paduka paring ilham (pitulung) dhumateng kita supados kita saged syukur dhumateng nikmat Paduka, ingkang sampun Paduka paringaken dhumateng kita tuwin dhumateng tiyang sepuh kita saha amrih kita saged nglampahi kasaenan ingkang Paduka renani, tuwin mugi Paduka nglebetaken kita kalayan Rohmat Paduka wonten ing golonganipun para kawula Paduka ingkang sami sholeh.

Copyright 2002-2020