» Yaasinan*

Wat is dit?

Tahlilan - Surah Yaasin.
Aku wis gawe buku kanggo tahlilan di jenengake:
Yaasinan
Isining ana ing ngisor catetan iki. Buku iki di tulisi karo - Arab - Arabe di latinke - maksude Arabe di Jawake lan di Landake. Sinaosa ora bisa Arabe yen melu tahlilan bisa melu maca. Dadi bisa menarik sapa wae sing nekani pemahosan Kitab Suci Al Quran. Yen pingin wero kaya ngapa anggone aku sing nyitak buku iki, mangga ngeklik foto sak wijining surat ana ing nduwur iki. Buku iki di barengi karo CD loro kanggo ngapalake ayat2 ingkang ana ing sak njerone buku Yaasinan iki. Ayat2e di ijènake ana ing CD iku mau supaya di apalake nggal ayat. Ayat iku di bulan-baleni sampèk apal banjur ngapalake liyane maneh mangkono sak teruse. Muga2 miwiwiti karo niat iki Islam bisa berkembang ana negara sing durung Islam. Amin.


Bij groepen die hun oorsprong in Indonesië hebben, is het een gewoonte om Soerah Yaasin te lezen, wanneer men een gebeurtenis wil herdenken als dank voor de zegeningen van Allah Swt. Behalve Soerah Yaasin wordt er een selectie genomen uit de Qoer’aan, die verder in dit boek is opgenomen.

De doelstelling is om een praktisch boek te maken, waardoor degene die aanwezig zijn bij een recitatie ter gelegenheid van een dodenherdenkingsdienst of een dankdienst/feest ook mee kan doen met de recitatie, al kan men geen Arabisch lezen. Voor Nederlands sprekenden die het Javaans willen ophalen, is het Javaans op een manier geschreven dat het gemakkelijker is om de woorden uit te spreken in tegenstelling tot het geschreven Javaans uit Indonesië.
Bij dit boek horen twee CD-roms, waarin recitaties zijn opgenomen om de lezer bij te staan bij het lezen/leren van de Arabische teksten. Elke regel is als een nummer opgenomen, zodat men die zoveel kan herhalen totdat men een regel uit het hoofd kent. Verder is geen dure computer of een laptop nodig, maar een eenvoudige CD-speler is voldoende, om de CD-rom af te spelen.

Het boek en de twee CD's zijn intussen uitgekomen en heet:
Yaasinan. De prijs: 15 euro.
Voor meer informatie over de prijs kunt u schrijven naar: irsoedirmanmsc@gmail.com

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. S. 001 Al Faatigah
3. S. 002 Al Baqoroh (De Koe)
• Verzen 1 t/m 7
• Vers 163
• Vers 255 (Ayaatul Kursi)
• Verzen 284 - 286 (Lillaahi maa fis samaawaati)
4. S. 036 Yaasiin
5. S 112. Al-Ichlaash (Zuiverheid van Geloof)
6. S 113. Al-Falaq (De Dauw)
7. S 114. An-Naas (De Mensheid)
8. Rondom het sterven.
• Het graf.Gezegden/smeekgebeden wanneer iemand is overleden of wanneer men een overledene begraaft.
• Het smeekgebed. Een do'a voor je vader of je moeder of voor een man of voor een vrouw.

De opzet.
De soerah's worden in het Arabisch geschreven, het Arabisch wordt in het Latijn geschreven verder is er een vertaling in het Javaans en in het Nederlands. De afbeelding linksboven wordt als voorbeeld gegeven hoe dit wordt gedaan. Als men het Javaans niet wil hebben dan kan die weggelaten worden. Om de opzet beter te kunnen zien moet u op de afbeelding klikken.

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Assalamu 'alaikum.

Donga syukur.*

  • Dhuh Pangeran kita! Mugi Paduka paring ilham (pitulung) dhumateng kita supados kita saged syukur dhumateng nikmat Paduka, ingkang sampun Paduka paringaken dhumateng kita tuwin dhumateng tiyang sepuh kita saha amrih kita saged nglampahi kasaenan ingkang Paduka renani, tuwin mugi Paduka nglebetaken kita kalayan Rohmat Paduka wonten ing golonganipun para kawula Paduka ingkang sami sholeh.

Copyright 2002-2020