» Hadits - Cara urip ana ing donya.*

Wat is dit?

Hadits.

Islam punika agami ingkang leres. Ajaran kitab sutji Al-Qur'an jangkep lan sampurna. Dènten panutanipun Ingkang Minulya Kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. nuladhani wutjalipun kanthi sampurna.
Pangandikan sarta solah bawahipun Kanjeng Nabi sanget tandes nabet ing manahipun para sahabat. Sak sampunipun seda, salah satunggaling garwa, Siti 'Aisya r.a., ngendika: "Saestu Gesangipun Kanjeng Nabi s.a.w. punika cèplès kaliyan Al-Qur'an."
Sawènèh ayat Al-Qur'an neksèni:
"Dhèwèké ora ngucap adhedasar hawa napsune. Kabeh kang diucapaké adhedhasar pangandikane Allah."
Pribadinipun minangka tuladha ingkang sampurna kangge sedaya manungsa; Bab punika nyata kawedharaken ing saklebetipun Al-Qur'an:
"Satemene tumrape sira ana patuladhan sampurna, yaiku pribadi Rasululloh".
Sampun wonten kumpulan ayat-ayat sutji Al-Qur'an magepokan kaliyan tuladha gesangipun umat manungsa. Dènten sak lajengipun badhe kula lajengaken ingkang ngemot kumpulan hadits-hadits ingkang antawisipun nyariosaken bab-bab ingkang magepokan kaliyan pangadataning gesang, tumindak sarta pangandikanipun Rasulullah s.a.w., donga, sarta tjara panjenenganipun dakwah.
Hadits-hadits katulis kinten-kinten 200 tahun sapengkeripun Rasululloh s.a.w. sinaosa mekaten kempalan hadits-hadits punika saget pinitadas saestu amargi:
1. Pangandikanipun Rasululloh s.a.w. sanget kapundhipundhi dening para sahabat, asring dipun wongsal-wangsuli sarta dipun kaji dening para sahabat lan anak turunipun.
2. Pangandikan-pangandikanipun sanget dipun ugemi kanthi permati. Menawi wonten ingkang gèsèh sakedhik kemawon saking pangandikanipun Rasululloh s.a.w. punika
dipun anggep dosa. Cocok kaliyan piwelingipun Rasululloh s.a.w. : "Temen bakal nyemplung neraka, wong kang ngaku-aku yèn kang diutjapake iku sangka aku, kamangka
iku ora nyata."
3. Menawi wonten tiyang ingkang nyariosaken pangandikan utawi bab-bab ingkang magepokan kaliyan Rasululloh s.a.w. saking tiyang sanes, padatanipun tiyang wau mboten namung ngapalaken pangandikanipun utawi bab-babipun kemawon, ananing ugi apal nami-nami para tetiyang ingkang dados sumber pangandikan kolowau.
4. Tiyang Arab punika misuwur apalanipun tngkang pinunjul. Saderengipun Rasululloh s.aw. rawuh sampun kathah tiyang-tiyang ingkang saget ngapalaken kidung ngantos
tjatjah 100.000 pada utawi langkung. Sampun limrah tumrap tiyang Arab saget apal silsilah kulawarganipun ingkang tharik-tharik.

Pramila nama mboten mokal bilih hadits-hadits Rasululloh s.a.w. kaserat kanthi permati lan ngati-ati wonten ing kempalan-kempalan hadits. Mboten wonten setunggal kemawon kitab
sejarah ingkang ing babagan paniti sarba permatinipun saget nyamèni panyerating hadits-hadits punika. Aluring sumber hadits kaprinci ing seratan-seratan hadits ingkang langsung ageng. Malah wonten kitab-kitab ingkang mligi naliti watakipun para perawi utawi sumber-sumber hadits. Pramila wonten ngelmu ingkang naliti keabsahanipun hadits. Paniliti punika ngrembaka saya maju ngantos mujudaken ngelmi enggal (keabsahaning hadits) ingkang saderengipun dèrèng naté katjathet ing sejarahipun manungsa.

Wonten enem kitab hadits ingkang misuwur ingkang dipun akeni para ulama. Enem kitab punika sinebat shihah sittah (enem kitab kang shoheh = pinitados). Hadits-hadits ing sak lajengipun punika kathah ingkang kapendhet saking shihah sittah kalawau.

Katerangan sakedhik babagan kitab-kitab kalawau inggih
punika:

Kitab Shohèh Bukhari:
Kitab punika dipun anggep ingkang paling pinitados sasampunipun Al-Qur'an. Kasusun dening Muhammad Ismail saking Bukhara, misuwur kanti asma Imam Bukhari (194 - 256 H utawi 816 -878 M).

Kitab Shoheh Muslim:
Kaanggep pinitados sasampunipun Shoheh Bukhari. Kaserat dening Muslim bin Al-Hajaj, saking Neshapur, Khorasan (202 -261 H).

Kitab Jami'at Tirmidhi:
Pinitados urutan angka tiga. Kaserat dening Imam Muhammad bin Isa, saking Thirmidh (209 - 279 H).

Sunan Abu Daud:
Pinitados ingkang angka sekawan, kasusun dening Sulaiman bin Al-Ash'at alias Abu Daud (202 -276 H).

Sunan lbnu Majah:
Pinitados ingkang angka enem. Kaserat dening Ahmad bin Shu'aib, misuwuripun Nisa'i. Piyambakipun saking kitha Nisa, Khorasan (215 -306 H).

Muwatta Imam Malik:
Kajawi Sihah Sittah kalawau, wonten kempalan hadits-hadits Rasululloh sanesipun ingkang ugi sanget pinitados, misuwur sinebat Muwatta Imam Malik. Kasusun dening Malik bin Anas, ingkang misuwur asma Imam Malik. Kitab punika mboten kalebet shihah sittah amargi sebagian isinipun dipun anggep kitab Aqidah, mangka hadits-hadik kathah-kathahipun ngemot babagan fiqih. Keabsahanipun hadits-hadits ingkang kaemot ing kitab punika saget pinitados amargi ugi kamot ing shohih Bukhari lan Shahih Muslim.
Imam Malik punika drajadipun sanget mulya ing antawisipun para juru serat hadits, ngantos dipun sebat Imamul Muhadditsin (pemimpinipun para juru serat hadits). Para juru-serat sanesipun angakeni inggiling derajadipun Imam Malik punika.

Sumber:Soekarsono Malangjoedo, R.; Drs. Abubakar Basalamah; Suhadi, R. 1988. Kempalan hadis-hadis pinilih. Islam International Publication Limited. ISBN 1853720798.


[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Assalamu 'alaikum.

Donga syukur.*

  • Dhuh Pangeran kita! Mugi Paduka paring ilham (pitulung) dhumateng kita supados kita saged syukur dhumateng nikmat Paduka, ingkang sampun Paduka paringaken dhumateng kita tuwin dhumateng tiyang sepuh kita saha amrih kita saged nglampahi kasaenan ingkang Paduka renani, tuwin mugi Paduka nglebetaken kita kalayan Rohmat Paduka wonten ing golonganipun para kawula Paduka ingkang sami sholeh.

Copyright 2002-2020